EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

När EU ländernas jordbruksministrar träffades 19 februari var EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020 den viktigaste frågan. Den gemensamma jordbrukspolitiken debatteras under flera ministermöten under våren. Den 19 februari var fokus på direktstödet och miljö- och klimatåtgärder. Jordbrukets roll i utvecklingen av EU:s bioekonomi och en strategi för att öka odlingen av proteingrödor stod också på dagordningen.

  • Statssekreterare Elisabeth Backteman

    Under våren diskuterar EU-ländernas jordbruksministrar den gemensamma jordbrukspolitiken för 2021-2027 vid flera olika möten. Vid mötet den 19 februari behandlades direktödet till jordbruket och miljö- och klimatmål. Statssekreterare Elisabeth Backteman företrädde Sverige.

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  • Statssekreterare Elisabeth Backteman och jordbrukskommissionär Phil Hogan

    Statssekreterare Elisabeth Backteman företrädde Sverige på mötet i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor 19 februari. Där träffade hon bland annat Phil Hogan, EU-kommissionär för jordbruksfrågor.

    Foto: Europeiska unionens råd

EU:s gemensamma jordbrukspolitik med start 2020

I november förra året presenterade EU-kommissionen meddelandet "Framtiden för livsmedel och jordbruk" som anger den tänkta inriktningen på den gemensamma jordbrukspolitiken i EU efter 2020. EU-ländernas jordbruksministrar återkommer under våren till meddelandets olika delar vid flera möten inför att EU-kommissionen presenterar sitt lagförslag i sommar.

Regeringen har tidigare välkomnat meddelandets inriktning på ny förvaltningsmodell med ökat ansvar för medlemsländerna. Samtidigt ska en ökad subsidiaritet inte leda till snedvridning av konkurrensen inom jordbrukssektorn. Regeringen anser att förenkling ska vara en utgångspunkt i den kommande reformen och förespråkar därtill reformer som leder till marknadsorientering och förbättrad konkurrenskraft.

Mötet 19 februari behandlade de delar som rör direktstöd och miljö- och klimat. I diskussionen tog ministrarna bland annat upp vikten av ett system med mer rättvisa och målinriktade stöd under kommande period och uttryckte behovet av högre ambitioner på miljöområdet.

- EU-kommissionens meddelande om hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan utformas är bra. Om förslaget förverkligas kan det ge medlemsländerna möjlighet att anpassa politiken utifrån hur utmaningarna och förhållandena ser ut nationellt, vilket också öppnar upp för en enklare politik. Det bör även vara mer riktade åtgärder mot till exempel miljö, klimat och ökad konkurrenskraft istället för de nuvarande generella direktstöden, sa statssekreterare Elisabeth Backteman när hon företrädde Sverige på rådsmötet.

EU:s bioekonomistrategi och jordbrukets roll

Strategin "Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa" syftar till att bereda vägen för ett innovativt, resurseffektivt och konkurrenskraftigt samhälle som förenar livsmedelstrygghet med en hållbar användning av förnybara resurser och säkerställer miljöskydd. EU-kommissionen kommer senare i år att presentera en översyn av strategin och tillhörande åtgärdsplan.

Diskussionen handlade om hur EU-politiken bättre kan stödja en hållbar och cirkulär ekonomi med fokus på fördelar och möjligheter för primärproducenter och att integrera jordbrukare och skogsbrukare i bioekonomins värdekedjor.

EU:s underskott av proteingrödor

EU-kommissionen väntas i slutet av 2018 presentera en rapport med en strategi för ökad produktion av proteingrödor. EU-kommissionen informerade ministrarna om arbetet med den kommande rapporten. Den kommer främst fokusera på forskning och innovation, utmaningar inom odling och positiva effekter inom miljö-klimat, samt värdekedjor och marknadspotential för växtprotein.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om mötet i Agrifish-rådet