Geokalkyl – ett verktyg för effektivare plan- och byggprocess

På uppdrag av regeringen har Statens geotekniska institut, SGI, utvecklat Geokalkyl, ett verktyg som gör det möjligt att i förväg kunna bedöma kostnaden för olika typer av markarbeten. Systemet kan på så sätt bidra till att minska kostnaderna vid byggande av bostäder och infrastruktur.

Foto: Statens geotekniska institut

Med hjälp av Geokalkyl kombineras bebyggelseplaner med GIS-data, 3D-visualisering och faktaunderlag där konsekvenser av olika förslag analyseras för att få fram kostnadskalkyler. Verktyget jämför kostnaden för byggnation i områden med olika markförhållanden utifrån en förvald standardmetod för pålning, schaktning, eller andra arbeten. Det kan också simulera alternativa placeringar av byggnader inom ett specifikt planområde. Genom att studera olika alternativ kan kommuner i ett tidigt skede i planprocessen se var stora kostnader för grundläggning och masshantering kan uppstå.

Bland andra Trafikverket, Lantmäteriet och Sveriges geologiska undersökning, SGU, har samverkat med SGI i regeringsuppdraget. Geokalkyl har utvecklats och använts i samarbete med flera kommuner som Nyköping, Jönköping, Helsingborg, Malmö och Västerås.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson fick nyligen en presentation av Geokalkyl av representanter för SGI och Malmö stad.