Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Bedrägerier och informationsutbyte på EU-möte

Publicerad

Säkerhetssamarbetet med Västra Balkan, bekämpning av bedrägerier och bättre tillgång till e-bevisning över gränser samt system för informationsutbyte var några av frågorna som EU:s inrikes och justitieministrar behandlade när de träffades i Bryssel 8–9 mars.

Heléne Fritzon och Morgan Johansson
Migrationsminister Heléne Fritzon och justitieminister Morgan Johansson företrädde Sverige när EU:s ministerråd för inrikes frågor möttes i Bryssel 8-9 mars. Samarbete med Västra Balkan och kampen mot terrorism och bedrägerier var några av mötets frågor. Foto: EU-representationen

Säkerhetssamarbetet med Västra Balkan

Inför det informella toppmötet mellan EU-länderna och länderna på Västra Balkan i Sofia den 17 maj diskuterade ministrarna hur man kunde förbättra samarbetet med länderna på Västra Balkan inom området säkerhet och terrorismbekämpning.

Effektivare informationsutbytessystem

Ministrarna diskuterade hur vi effektivare ska kunna använda oss av de olika EU-gemensamma systemen för informationsutbyte inom gränskontroll, migrationshantering och brottsbekämpning med utgångspunkt i två nya förslag till förordningar från EU-kommissionen.

Lägesrapport om migrationssituationen

Ministrarna fick även en lägesrapport om migrationssituationen och vid den diskussion som följde berördes bland annat hanteringen av EU:s yttre gränser, ett förbättrat återvändande samt ett effektivt samarbete med tredje land.

EU-myndigheternas roll i kampen mot terrorism

Ministrarna hade en riktlinjedebatt om vilken roll de olika EU-myndigheterna, framför allt Europol, Eurojust och Frontex, bör ha i kampen mot terrorism.

Ökad koppling mellan EU:s inre och yttre säkerhet

På mötet diskuterade ministrarna ett förslag till ökat samarbete mellan Europol och Frontex och EU:s krishanteringsinsats i Medelhavet.

PNR-direktivet i olika medlemsländer

Ministrarna fick en lägesuppdatering om hur olika länder ligger till i arbetet med att genomföra PNR-direktivet om användning av passageraruppgifter. PNR står för Passenger Name Records.

Enklare handläggning i tvister om barn över gränser

Ministrarna diskuterade hur det kan säkerställas att centralmyndigheterna har tillräckligt med resurser för att fullgöra sin roll enligt den reviderade Bryssel II-förordningen. Enligt Bryssel IIa-förordningen ska det finnas en eller flera centralmyndigheter i varje medlemsstat som ska underlätta tillämpningen av förordningen.

Olaglig hatpropaganda på nätet

Ministrarna fick information om en nyligen beslutad rekommendation från EU-kommissionen om hur man ska motarbeta olagligt innehåll på internet.

Bedrägerier och förfalskning med andra betalningsmedel än kontanter
På mötet antog ministrarna en allmän inriktning om ett nytt direktiv för att hindra bedrägerier och förfalskningar med andra betalningsmedel än kontanter. Bakgrunden är att det tidigare gällande rambeslutet på området var i behov av en modernisering.

Bättre tillgång till e-bevis

Ministrarna fick information om vad EU-kommissionen gjort hittills för att öka myndigheters möjligheter att inhämta bevis (exekutiv jurisdiktion) i gränsöverskridande brottsutredningar i cyberrymden. De diskuterade också ett kommande lagförslag från kommissionen på området.

Europeiska åklagarmyndigheten

EU-kommissionen fick en lägesrapport om arbetet med att inrätta en europeisk åklagarmyndighet.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister Heléne Fritzon företrädde Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Mer om mötet i RIF-rådet 8-9 mars