En ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik

Publicerad

EU ska fortsätta vara ledande i klimatomställningen. Utsläpp av växthusgaser ska minska och andelen förnybara energikällor öka. Parisavtalet 2015 var ett historiskt steg, men nu måste EU och resten av världen genomföra avtalet och visa att kampen mot klimatförändringar inte stannar vid ord. Ambitionen behöver öka för att nå Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningen långt under 2 grader och ansträngningar göras för att begränsa den till 1,5 grader.

Bild på flera hus
Sverige är en ledande aktör i utformningen av ett nytt regelverk för skärpta krav på klimat- och energiområdet. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

En klimat- och energipolitik som lever upp till Parisavtalet

Sverige är en ledande aktör i utformningen av ett nytt regelverk för skärpta krav på klimat- och energiområdet. Sedan 2014 har flera lagstiftningsakter förhandlats fram i syfte att skynda på omställningen. En energiunion med bindande mål om utsläppsminskningar och energieffektiviseringar börjar komma på plats och under 2018 ska de sista lagstiftningsakterna slutförhandlas.

Regeringen kommer att verka för:

  • Att EU utformar en ambitiös och långsiktig klimatstrategi i linje med de långsiktiga målen i Parisavtalet och därutöver möjliggör effektiva ekonomiska styrmedel för att sänka utsläppen.
  • Att EU:s lagstiftning säkerställer att målen för förnybar energi och energieffektivisering nås.
  • Ett ambitiöst utfall i förhandlingarna om utsläppsminskningar inom transportsektorn.
  • Att ett nytt regelverk skapar goda förutsättningar för hållbar bioenergi, inte minst inom transport- och värmesektorerna.

En ren och kretsloppsanpassad miljö

För att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi ändra synen på hur vi konsumerar och värderar våra resurser. Konsumenter och företag ska gynnas av att ställa om till nya produktions- och konsumtionsmönster. Ökad resurseffektivitet, smartare återvinning och en giftfri miljö är nyckelfaktorer för utvecklandet av en cirkulär och biobaserad ekonomi med en minskad miljö- och klimatpåverkan. Det säkerställer inte bara kommande generationers behov, utan gynnar både näringslivsutveckling och nya jobb.

Regeringen kommer att verka för:

  • Att initiativen i kommissionens handlingsplan om en cirkulär ekonomi leder till effektivare avfallshantering och att produkter blir mer hållbara och får en högre livslängd.
  • Att plastanvändning blir mer hållbar och miljöpåverkan från plast ska minskas genom utvecklad och stärkt lagstiftning.