Ett säkert EU i en säker värld

Publicerad

Inom ramen för EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitik utvecklas den gemensamma politiken för att bidra till säkerhet såväl inom som utanför EU. Den europeiska säkerhetsordningen utmanas alltjämt av rysk aggression i Ukraina. Viktiga framsteg har gjorts för att lägga grunden för ett inkluderande och ambitiöst strukturerat försvarssamarbete (Pesco) och arbetet fortsätter för att lyfta fram den breda synen på säkerhet.

Bild på ett pass som kontrolleras
En aktiv grannskapspolitik är den bästa garanten för demokrati, välfärd och stabilitet i vårt närområde. Foto: Astrakan/Folio

En aktiv grannskapspolitik är den bästa garanten för demokrati, välfärd och stabilitet i vårt närområde. Inom ramen för EU:s nya utvecklingspolicy är det övergripande målet för EU:s utvecklingssamarbete fortsatt fattigdomsbekämpning men anger också inriktningen för hur EU:s utvecklingssamarbete ska bidra till att genomföra hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.

Regeringen kommer att verka för:

  • Att genomföra såväl de civila som militära prioriteringarna i EU:s globala strategi, inklusive det permanenta strukturerade samarbetet Pesco och en utvecklad civil krishantering.
  • Att EU:s dialog med Ryssland är tydlig och principfast och att stödet till Ukraina och övriga länder i det östliga partnerskapet är starkt. EU:s sanktioner mot Ryssland ska upprätthållas så länge skälen till att de infördes kvarstår.
  • Att EU bidrar till konfliktförebyggande, krishantering och konfliktlösning i Europa, Mellanöstern och Afrika i nära samverkan med FN och regionala aktörer.
  • Att upprätthålla EU-närmandeprocesserna för västra Balkan baserat på varje lands egna meriter.

EU:s inre säkerhet

För att möta hoten från terrorism, it-brottslighet och annan gränsöverskridande brottslighet krävs förebyggande insatser baserade på ett nära och effektivt samarbete. Vi ser hur en allt mer digitaliserad värld, utöver dess många fördelar och möjligheter, också medför sårbarheter och säkerhetsutmaningar. Hoten mot EU:s inre säkerhet är ofta kopplade till förhållanden utanför unionens gränser och de mest verkningsfulla åtgärderna för EU:s inre säkerhet kan därför vara insatser utanför unionen, till exempel unionens civila och militära krishanteringsinsatser.

Regeringen kommer att verka för:

  • Att kontrollen av de yttre gränserna stärks och därmed möjligheterna att upptäcka och förhindra brottslighet och införsel av illegala varor. Det är en förutsättning för ett säkert och välfungerande Schengenområde.
  • Att brottsbekämpande myndigheters informationstillgång och möjligheter till informationsutbyte motsvarar vad som är nödvändigt för ett effektivt och rättssäkert samarbete, bland annat för att möta hoten från terrorism.
  • Att främja EU-samarbetet inom cybersäkerhetsområdet, framför allt inom ramen för nät och informationssäkerhetsdirektivet och ramverket för en gemensam utrikes- och säkerhetspolitisk respons från EU mot skadlig IT-verksamhet.