Innehållet publicerades under perioden

-

EU:s industripolitik och 25 år med den inre marknaden

EU-ländernas ministrar för konkurrensfrågor möts i Bryssel 12 mars. De ska behandla digitaliseringens betydelse för konkurrenskraften och innehållet i EU:s kommande industripolitiska strategi. De kommer också att diskutera landvinningar och utmaningar för EU:s inre marknad som i år firar 25 år.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företräder Sverige när EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möts i Bryssel 12 mars. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Digitaliseringen av EU:s ekonomi

Vid rådsmötet ska ministrarna diskutera digitaliseringen av EU:s ekonomi. Utgångspunkten är den årliga tillväxtöversikten som ingår i arbetet med den europeiska planeringsterminen för 2018.

I översikten konstaterar EU-kommissionen att EU:s ekonomi stärkts, tillväxten ökar, arbetslösheten minskar, investeringarna återhämtar sig och de offentliga finanserna har förbättrats. Digital innovation nämns som ett prioriterat område för att säkra tillväxten i framtiden.

Regeringen välkomnar att översikten uppmärksammar tillgång till utbildning och stärkt digital kompetens. Regeringen anser att arbetet med att förbättra industriell konkurrenskraft måste ta utgångspunkt i de stora samhälls- och hållbarhetsutmaningarna som det globala klimatavtalet och Agenda 2030 avspeglar. Det handlar bland annat om att dra nytta av digitala framsteg, skydda individer snarare än jobb, minska negativ miljöpåverkan och att ställa om till en cirkulär ekonomi.

EU:s industripolitiska strategi för konkurrenskraft, tillväxt och innovation

Ministrarna ska anta rådslutsatser om en industripolitisk strategi som innehåller åtgärder för att stärka och modernisera den inre marknadens industriella bas.

EU-kommissionen presenterade hösten 2017 en lägesrapport över pågående och planerade åtgärder för den inre marknaden, innovation, hållbarhet, digitalisering, kompetensförsörjning och handel. Rådslutsatserna uppmanar EU-kommissionen att ta fram ett förslag till en långsiktig industristrategi och en handlingsplan. Slutsatserna betonar att det behövs ett ramverk som handlar om industrins anpassning och förmåga att dra nytta av globalisering, digitalisering och krav på hållbarhet.
Regeringen står bakom förslaget till rådslutsatser. Regeringen anser att långsiktigt goda ramvillkor, en fördjupad inre marknad utan protektionism, minskad administration, forskning och innovation och omställning till resurseffektivt och hållbart näringsliv förbättrar industrins konkurrenskraft.

Inre marknaden firar 25 år

I år uppmärksammas 25-årsjubileet av den inre marknaden som skapades i och med att Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993.
Tiden för de två strategierna inremarknadsstrategin för varor och tjänster och digitala inre marknadsstrategin löper snart ut. EU-kommissionen kommer att informera strategiernas effekter och ministrarna kommer att utbyta erfarenheter om inre marknadsfrågor.

Regeringen välkomnar uppmärksamheten av 25-årsjubiléet. För Sveriges del kan betydelsen av den inre marknaden inte nog betonas. EU:s inre marknad är Sveriges hemmamarknad. Dit går 74 procent svensk export och härifrån kommer 81 procent av importen.

Regeringen anser att det trots framgångarna finns mycket kvar att göra. Handelshinder och andra begränsningar påverkar fortfarande den fria rörelsen av varor, tjänster, kapital och människor negativt. Regeringen ser att arbetet med de två strategierna är centralt och att arbetet ska slutföras planenligt till slutet av 2018.

Konkurrenskraftsavstämning

Avstämning av konkurrenskraftsläget är en återkommande dagordningspunkt för att bättre ta vara på möjligheter att påverka i konkurrenskrafts- och tillväxtaspekter inom andra politikområden.
Ministrarna kommer den här gången få en lägesbild av den ökande betydelsen av tjänster i ekonomin.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens initiativ att fortsätta förbättra EU:s konkurrenskraft med reformer som skapar jobb och tillväxt. Den fria rörligheten för tjänster inom EU är viktig för att tillverkningsindustrin ska kunna dra nytta av de potentiellt positiva effekterna av den så kallade tjänstefieringen.

Övrigt

Konkurrenskraftsrådet kommer att informeras om en särskild grupp som EU-kommissionen ska inrätta. Syftet är att ge råd och att återkoppla till EU-kommissionen om genomförandet av EU:s industripolitik och inför kommande industristrategi. Gruppens mandat är fram till hösten 2019.

Rådet kommer också att få information om EU:s strategi för plast som ska följas upp med förslag om lagstiftning.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 12 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Mer om mötet 12 mars