Artikel från Utrikesdepartementet

Exempel på vad Sveriges feministiska utrikespolitik har bidragit till

Publicerad

R/RÄTTIGHETER. Den feministiska utrikespolitiken har bidragit till:

Ökat fokus på kvinnor, fred och säkerhet i FN:s säkerhetsråd
År 2017 gjordes referenser till kvinnor, fred och säkerhet i 100 procent av säkerhetsrådets ordförandeuttalanden om krissituationer. Detta är en ökning med 150 procent sedan 2015.

Stärkt EU-arbete för jämställdhet och kvinnor, fred och säkerhet
Sverige har bl.a. drivit fram en ny rådgivarfunktion och plan för jämställdhet och bidragit till EU:s uppföljning av våld i konflikt och jämställdhetsintegrering av sin externa krishantering.

310 åtaganden mot könsrelaterat våld i humanitära situationer
Som ordförande för initiativet Call to Action värvade Sverige 17 nya medlemmar som, med övriga 50 medlemmar, gjorde 310 åtaganden om att förebygga våld i humanitära situationer.

Ökad kunskapsspridning om kvinnors rättigheter
Sverige publicerade år 2017 135 rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i andra länder, med ökad tyngdvikt på läget för kvinnors rättigheter. 2018 har uppföljning gjorts av situationen i Nord- och Sydamerika, Östeuropa och Centralasien.

Ny sexköpslagstiftning i flera länder
Sverige samarbetar nära med länder som ser över sin sexköpslagstiftning och både Irland, Nordirland och Frankrike har under senare tid antagit en lagstiftning som motsvarar Sveriges.

Förbättrade möjligheter att motverka våld i hemmet i Kina
Sverige har medfinansierat en studie om arbetstagares och arbetsgivares kännedom om Kinas lagstiftning mot våld i hemmet, i syfte att stärka den privata sektorns arbete mot våldet.

Hundratusentals färre oönskade graviditeter i Östafrika
Sverige har intensifierat sitt arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Ett exempel är att ett svenskstött program beräknas ha förhindrat hundratusentals oönskade graviditeter och osäkra aborter i Östafrika.

Tusentals nya barnmorskor per år i bl.a. Afghanistan, Myanmar, Sydsudan, Zambia
Tack vare svensk finansiering har tusentals barnmorskor utbildats varje år vilket har lett till att miljontals kvinnor har kunnat föda med stöd av utbildad personal.


R/REPRESENTATION. Den feministiska utrikespolitiken har bidragit till:

Ökat kvinnligt deltagande i fredsarbete i bl.a. Mali, Colombia, Syrien
Sverige har 12 fokusländer i sin nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och har stärkt kvinnors deltagande för fred i både dessa och andra länder.

Startat och stött nätverk av kvinnliga fredsmedlare
Sverige har startat ett nätverk för kvinnliga fredsmedlare som nu aktivt bidrar till att öka kvinnors inflytande i fredprocesser. Nätverket har även inspirerat och stöttat framväxten av andra medlingsnätverk för kvinnor, bl.a. i Afrika, Medelhavsregionen och Mellanöstern.

Stärkt jämställdhetsperspektiv i arbetet med nedrustning och ickespridning
Sverige har arbetat både multilateralt och lokalt, inklusive genom att stötta jämställdhets-integreringen av arbetet mot spridning av vapen runt Tchadsjön och i Sahelregionen och genom att lyfta kvinnors roll i nedrustningsarbetet i Latinamerika och Karibien.

Lag om 40 procent kvinnor i Moldaviens parlament
Sverige har bidragit till att Moldavien 2016 antog en lag som fastslår att minst 40 procent kvinnor ska finnas på valbar plats på partilistorna i samband med parlamentsval.

70 procent fler kvinnliga ledamöter i somaliska parlamentet
Sveriges arbete bedöms ha bidragit till att andelen kvinnliga ledamöter i Somalias parlament ökade med 70 procent i valet 2016 och därmed nu ligger på 24 procent.

Ökad representationen av kvinnor på Wikipedia
Sverige har, i samarbete med Wikimedia och lokala samarbetspartners, tagit ett världsomspännande initiativ för att bidra till ett mer jämställt internet. På internationella kvinnodagen, den 8 mars 2018, anordnades skrivstugor i ett 50-tal länder, för att öka representationen av kvinnor på Wikipedia och arbetet fortsätter och sprids alltmer.

Stärkta kvinnliga ledare och entreprenörer i Saudiarabien
Sverige har etablerat ett ledarskapsprogram för kvinnliga ledare och entreprenörer i saudiskt näringsliv. Programmet utgör också ett nätverk för svenska och saudiska näringslivsaktörer.


R/RESURSER. Den feministiska utrikespolitiken har bidragit till:

Mer resurser än någonsin för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter
2018 allokerar Sverige mer resurser än någonsin för utvecklingsarbete och humanitärt stöd vilket också innebär mer resurser än någonsin för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter.

35-procentig ökning av stödet till kvinnoorganisationer
Mellan 2015 och 2016 ökade Sverige sitt stöd till kvinnoorganisationer med 35 procent inom ramen för utvecklingssamarbetet. Satsningen på kvinnoorganisationer ökar med ny strategi.

Ny miljard för jämställdhet med ny utvecklingsstrategi
En ny global strategi för jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter kommer att antas 2018 och innebär en satsning i spannet 0,8 - 1,2 miljarder under fem år.

Mångmiljonstöd för SRHR och medgrundarskap för She Decides-rörelsen
Sverige har intensifierat sitt arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. År 2017 avsattes 200 Mkr extra samtidigt som Sverige deltog i grundandet av She Decides-rörelsen och år 2018 ökas stödet till multilaterala organisationer som arbetar med SRHR.

Centralt stöd till det globala arbetet för kvinnors och flickors egenmakt
Sverige är den största kärnstödsgivaren till FN:s organ för jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt, UN Women. Stödet uppgår år 2018 till 134 miljoner kronor.

Systematisk satsning på jämställdhetsbudgetering nationellt och internationellt
UD har stärkt jämställdhetsintegreringen av sin bidragshantering och drivit på jämställdhets¬budgetering som metod i bilaterala samarbeten (t.ex. i Ukraina) och multilateralt (t.ex. i FN).

Stärkt arbete mot diskriminerande lagstiftning
Sverige har bidragit till Världsbankens arbete med att kartlägga och följa upp diskriminerande lagstiftning i 173 länder.

Ökad medvetenhet om hur handelspolitiska beslut påverkar jämställdhet
Sverige har finansierat framtagandet av verktyg för att analysera handelspolitiska åtgärders effekt på kvinnor och jämställdhet vilket har mötts av stort intresse internationellt.