Innehållet publicerades under perioden

-

Fördjupad översyn om ansvarsfördelningen för Försvarsmaktens logistikförsörjning överlämnad

Försvarsminister Peter Hultqvist tog den 28 mars emot utredningen om fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling.

Utredningen om fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling överlämnades av utredaren och före detta kammarrättslagmannen Christer Sjödin. Den fördjupade översynen gäller ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk avseende vidmakthållande och därtill knuten upphandling jämte upphandling av de varor och tjänster som behövs i förråd, service och verkstäder för Försvarsmaktens förbandsverksamhet.

Efter remissbehandling och beredning av förslagen i utredningen Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) fanns det med hänsyn till regeringsformens beredningskrav anledning att göra en fördjupad analys av vissa frågor, och därför beslutades att denna utredning skulle genomföras.

Utredaren har nu överlämnat sin redovisning med analys och ställningstaganden till hur ansvarsfördelning ska ske. Utredningen kommer att skickas ut på remiss. Remissbehandlingen kommer att ske med skyndsamhet. Ett remissmöte kommer också att hållas. Först efter remissbehandlingen kan regeringen ta ställning i frågan.

Kontakt

Marinette Nyh Radebo
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00