Kvinnors trygghet ska öka

Regeringen har hittills under mandatperioden fattat beslut om ett stort antal insatser som gemensamt syftar till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnors trygghet ska öka. Här presenteras ett urval av åtgärder inom Justitiedepartementets områden.

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande.

Lagrådsremiss: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Regeringen föreslår att skyddet mot trakasserier och förföljelse ska stärkas. Det ska ske genom en bättre kontroll av att kontaktförbud följs och en skärpt syn på överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning. Planerat datum för riksdagsbeslut 25 april 2018.

Prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Regeringen föreslår att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln om förolämpning. Regeringen föreslår också ett tillägg så att det uttryckligen framgår att det är en försvårande omständighet om ett motiv för ett brott har varit att kränka en person eller en grupp av personer på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Planerat datum för riksdagsbeslut 16 maj 2018.

Prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. För att anpassa det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten till teknik- och samhällsutvecklingen föreslår regeringen att skyddet stärks och moderniseras.

Prop. 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Propositionen innehåller förslag som innebär att straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott skärps. Förslagen innebär höjda minimistraff för brottstyperna grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning. Vidare föreslås skärpningar av straffskalorna för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor.

Prop. 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Regeringen ökar stödet till brottsofferstödjande organisationer

Regeringen har beslutat att minst 75% av Brottsofferfondens medel ska tillfalla organisationer i det civila samhället som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

Pressmeddelande: Regeringen ökar stödet till brottsofferstödjande organisationer