Innehållet publicerades under perioden

-

Legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer för ökad patientsäkerhet

Regeringen har beslutat om en proposition där man föreslår legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården.
– Kuratorerna inom hälso- och sjukvården är idag den enda högskoleutbildade professionen med direkt patientansvar som inte har legitimation. Det ska vi nu ändra på, säger socialminister Annika Strandhäll.

Foto: Kristian Pohl

– Kuratorer är en yrkesgrupp som spelar en viktig roll i arbetet mot psykisk ohälsa. När vi nu förstärker vårdgarantin så att fler snabbare ska kunna få en medicinsk bedömning kan kuratorerna i och med legitimationen hjälpa till även där, säger socialminister Annika Strandhäll.

Syftet är framför allt att öka patientsäkerheten. Yrkestiteln ska vara hälso- och sjukvårdskurator. Med legitimationen följer krav på lämplighet och kompetens. Legitimationen ska kunna återkallas om hälso- och sjukvårdskuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig för yrket. Företrädare för professionen, bland annat de fackliga organisationerna, har länge efterlyst förändringarna och välkomnar förslagen i sina remissvar.

Grund för legitimation ska som huvudregel vara en hälso- och sjuk-vårdskuratorsexamen. Yrkesverksamma kuratorer ska dock under en övergångsperiod kunna få legitimation om de har en socionomexamen eller någon annan likvärdig utbildning. De ska dessutom ha varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år med en relevant vidareutbildning. Den 1 juli 2019 föreslås den nya lagen börja gälla.

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (Prop.2017/18:138)

Genvägar