Om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2018

Publicerad

Efter många år av ekonomisk kris och växande populistiska krafter möter EU ett nytt år med ett förnyat självförtroende. Den ekonomiska utvecklingen har vänts uppåt och nu råder ekonomisk tillväxt i alla medlemsstater. En nödvändig och nyttig framtidsdebatt om unionens utveckling pågår och det finns en växande förståelse för vikten av ett mer socialt Europa, där medborgarna står i centrum för unionens arbete. Regeringen arbetar för ökad öppenhet, insyn och delaktighet i EU-arbetet och under det senaste året har civilsamhället och andra samhällsaktörer bjudits in till dialoger om olika frågor i så kallde EU-sakråd, där de kunnat lämna synpunkter och förslag om nya lagförslag. Det arbetet ska utvecklas under 2018.

Ladda ner:

Sverige och Europa behöver ett välfungerande EU för att möta de stora utmaningar vi gemensamt behöver hantera. Samtidigt är klimathotet allvarligare än någonsin. Att visa globalt ledarskap för klimatet och skapa framtidstro blir en av EU:s viktigaste uppgifter. Vi behöver fortsätta att tillsammans främja handel och undanröja hinder på den inre marknaden, bli bättre på att hantera migrationsströmmar och bevara ett högre miljöskydd. Men samarbetet måste sätta människan i centrum. Det arbete som görs inom EU måste innebära förbättringar i människors vardag. Regeringen har framgångsrikt drivit på för att det så kallade sociala Europa, där människors livs- och arbersvillkor står i fokus, ska sättas högre upp på EU:s dagordning. Detta arbete kommer fortsätta under 2018.

EU-samarbetet bygger på gemensamma grundläggande värden om frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och mänskliga rättigheter. Det är värden som inte är förhandlingsbara utan utgör grunden för ett fungerande samarbete och för ett ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaterna och gentemot omvärlden. Under det gångna året har dessa värden ifrågasatts i delar av unionen. Regeringen kommer att fortsätta stödja kommissionens ansträngningar att hävda de gemensamma värdena, och under 2018 verka för att det tas fram flera och mer effektiva verktyg för att hindra överträdelser av dem och för att värna rättsstatens principer inom hela EU.

Under året kommer förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen och om den nya relationen att fortsätta. Regeringen prioriterar sammanhållningen inom EU-27 och att EU-samarbetet utvecklas och förbättras. Regeringen verkar för goda relationer och nära samarbete mellan EU och Storbritannien även i framtiden, framför allt genom att en stark och omfattande handelsrelation etableras efter utträdet.

Genom att för fjärde gången under mandatperioden lyfta fram de viktigaste frågorna i EU-arbetet fokuserar regeringen sina ansträngningar där det behövs bäst, vilket stärker Sveriges möjligheter att påverka utvecklingen. Under 2018 kommer regeringen särskilt prioritera frågor som rör ett socialt Europa för jobb och inkluderande tillväxt, en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik, ett gemensamt asylsystem och utökat migrationssamarbete samt ett säkert EU i en säker värld.