Plast i haven och hållbar tillväxt på EU:s miljöministermöte

När EU:s miljöministrar möts i Bryssel 5 mars ska de diskutera EU:s gemensamma plaststrategi och problemen med plast i haven. På dagordningen står även kommissionens meddelande om samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning samt hur EU-kommissionen kan integrera olika miljöperspektiv i den europeiska planeringsterminen.

Karolina Skog
Miljöminister Karolina Skog ska diskutera EU:s gemensamma plaststrategi på EU:s miljöråd i Bryssel 5 mars. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den cirkulära ekonomin

Miljöministrarna kommer att inleda mötet med en diskussion om hur EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin ska genomföras i EU:s medlemsländer.

EU-kommissionen presenterade i januari ett förslag till europeisk strategi för plast. Strategin fokuserar på hela värdekedjan för plast och plastens negativa miljöpåverkan i de olika leden.

Regeringen ser allvarligt på de miljöproblem som orsakas av plast, till exempel marin nedskräpning och utsläpp av mikroplast, och välkomnar att EU-kommissionen har tagit fram en EU-gemensam strategi. Regeringen delar i stort kommissionens problembild, men vill se fler konkreta åtgärder för att minska plastens negativa miljöeffekter.

Ministrarna kommer även att diskutera EU-kommissionens meddelande om samspelet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning.

Regeringen anser att det är en förutsättning för en cirkulär ekonomi att lagstiftningarna för kemikalier, produkter och avfall samspelar väl och att samma krav ställs på återvunna material som för nya råvaror. EU-kommissionens meddelande behöver kompletteras med konkreta åtgärder och en tidplan, anser regeringen.

Miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen

På eftermiddagen kommer ministrarna att diskutera hur olika miljöperspektiv kan integreras i den europeiska planeringsterminen.

Regeringen välkomnar att hållbarhet och resurseffektivitet har inkluderats i vissa avsnitt i EU-kommissionens årliga tillväxtöversikt. Regeringen menar dock att en grön resurseffektiv ekonomi samt klimatfrågan borde integreras mer genomgående och presenteras tydligare som en förutsättning för långsiktig tillväxt.

Miljöminister Karolina Skog representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning inför mötet

Mer om mötet i miljörådet 5 mars

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)