Artikel

Program för jämställdhet: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publicerad

Det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 kommer att fokusera på män och jämställdhet, förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor samt jämställdhetsintegrering.

Illustration: Annika Carlsson

Till program för jämställdhet

Män och jämställdhet

En del av arbetet med män och jämställdhet är att belysa och granska stereotypa maskulinitetsnormer och vilka begränsningar de kan ha för pojkar och män. Under ordförandeskapet står Sverige värd för en internationell konferens om män och jämställdhet, International Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO). Temat för konferensen är "Maskulinitet och normkritiskt arbete".

Förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor

Det könsrelaterade våld, som framför allt drabbar flickor och kvinnor, omfattar olika typer som våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt människohandel för sexuella ändamål. Arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor motverkar ofta även våld mot barn.
Sverige genomför en rad aktiviteter, som syftar till att fortsätta och fördjupa det nordiska erfarenhetsutbytet om arbete med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsintegrering

Sverige gör en satsning för att integrera jämställdhet i det övergripande svenska ordförandeskapsprogrammet. Bland annat genomförs utbildningar för att höja kompetensen i jämställdhetsintegrering bland tjänstepersoner med ansvar för ordförandeskapsprojekt och samordning av nordiska frågor.

Jämställdhet och arbetsliv

De nordiska länderna har nästan lika många kvinnor som män i arbetslivet. Samtidigt finns en rad utmaningar på området. En av dem är ett lägre deltagande i arbetslivet av utrikesfödda kvinnor. Under 2018 fortsätter Sverige att prioritera arbetet med jämställdhet i arbetslivet med särskilt fokus på inkludering av utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden.

Sverige ordförande 2018 i Nordiska ministerrådet

Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Utgångspunkten för Sveriges ordförandeskapsarbete är Ett inkluderande, hållbart, innovativt och tryggt Norden genom vilken temat digitalisering samtidigt löper som en röd tråd.

Jämställdhet

Jämställdhet är centralt i det nordiska arbetet och alla ministerråd har enligt beslut 2008 ansvar för att integrera jämställdhet i sina sektorer enligt principen om jämställdhetsintegrering.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. I praktiken är statsministerns övergripande ansvar delegerat till de nordiska samarbetsministrarna – för Sveriges del utrikesminister Margot Wallström – och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. 2018 är Sverige ordförande.