Artikel

Program för social- och hälsopolitik: Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska ministerrådet

Publicerad · Uppdaterad

Kvalitet i äldreomsorgen och bättre arbetsmiljö, innovativa servicelösningar och vård på distans står i fokus under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.

Foto: Folio bildbyrå

Alla ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster samt till sociala tjänster, utbildning och kultur. Principerna i välfärdssamhället i Norden grundar sig på alla medborgares lika möjligheter samt social solidaritet och trygghet för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, övertygelse, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.

Sektorsprogrammet för social- och hälsopolitik

Sektorsprogrammet för social- och hälsopolitik fokuserar särskilt på temat äldre och en åldrande befolkning med de utmaningar för sjukvård och omsorg som detta medför under Sveriges ordförandeskap.

Till Program för social- och hälsopolitik

Kvalitet i äldreomsorgen och bättre arbetsmiljö

Den viktigaste resursen inom äldreomsorgen är personalen varav 90 procent är kvinnor. Området står inför utmaningar som stress, hög arbetsbelastning och för liten tillgång till chefer.

En av de stora utmaningarna för välfärden är rekrytering av den personal som kommer att behövas i äldreomsorgen. Att inspirera och visa på förändringsarbete som kan leda till bättre arbetsmiljö, göra yrket mer attraktivt, öka trivsel och hälsa hos personal och därmed också öka kvaliteten i omsorgen om de äldre är det primära syftet med konferensen på temat Att arbeta inom äldreomsorgen, som hålls i Stockholm den 20 april.

Prioriteringsprojekt för innovativa servicelösningar och vård på distans

Det behövs innovativa lösningar och modeller för att hantera demografiska utmaningar utifrån regioners och samhällens olika förutsättningar och då särskilt på landsbygden.

Sverige har som ordförandeland tillgång till en särskild nordisk budget för att initiera och driva särskilt prioriterade aktiviteter. Ett sådant stort projekt är Utvecklade lösningar för vård på distans och e-recept över gränser som Sverige påbörjar under 2018.

Genomlysning av det socialpolitiska området

En genomlysning av det socialpolitiska området som påbörjades 2017 med målsättning att utveckla och stärka samarbetet på det sociala området på ett sätt som är anpassat till ländernas behov och aktuella problemställningar så att det leder till konkreta resultat. Resultaten kommer att presenteras under det svenska ordförandeskapsåret.

Sverige ordförande 2018 i Nordiska ministerrådet

Under 2018 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet. Utgångspunkten för Sveriges ordförandeskapsarbete är Ett inkluderande, hållbart, innovativt och tryggt Norden genom vilken temat digitalisering samtidigt löper som en röd tråd.

Jämställdhet

Jämställdhet beaktas i alla aktiviteter som kan bidra till jämställd välfärd alternativt ökad jämställdhet i hälso- och socialpolitik.

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. I praktiken är statsministerns övergripande ansvar delegerat till de nordiska samarbetsministrarna – för Sveriges del utrikesminister Margot Wallström – och till Nordiska samarbetskommittén som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. 2018 är Sverige ordförande.