Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Säkerhetssamarbete med Västra Balkan, migration och e-bevis på EU-möte

Publicerad

Dagordningen är diger när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor träffas 8–9 mars. Ministrarna ska bland annat diskutera hur EU kan samarbeta bättre om säkerhet och terrorismbekämpning med länderna på Västra Balkan, få en lägesrapport om migrationssituationen och diskutera förslag om digitala bedrägerier och bättre tillgång till e-bevisning över gränser.

Morgan Johansson intervjuas av två journalister
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister Heléne Fritzon företräder Sverige när EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor möts i Bryssel 8-9 mars. Morgan Johansson intervjuas här i samband med ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen

Förslag om hur EU:s informationsutbytessystem ska bli effektivare

Ministrarna inleder mötet med att diskutera hur man effektivare ska kunna använda sig av de olika EU-gemensamma systemen för informationsutbyte inom områdena gränskontroll, migrationshantering och brottsbekämpning med utgångspunkt i två nya förslag på förordningar från EU-kommissionen.

Samarbete med länderna på Västra Balkan om inre säkerhet och terrorismbekämpning

Ministrarna ska diskutera hur EU kan samarbeta med länderna på Västra Balkan för att förbättra situationen för inre säkerhet och kampen mot terrorism. Syftet med diskussionen är att ge EU-kommissionen vägledning i det fortsatta arbetet.

Lägesrapport om migration

Ministrarna diskuterar återkommande situationen på migrationsområdet. Den här gången kommer diskussionen att handla om nuvarande situation och den framtida hanteringen av EU:s gränser, samarbetet med länder utanför EU, återvändande och resurser.
Regeringen anser att EU solidariskt ska genomföra de beslut som fattats för att lösa migrationssituationen.

EU-myndigheternas roll i kampen mot terrorism

Ministrarna ska hålla en riktlinjedebatt om vilken roll de olika EU-myndigheterna (framför allt Europol, Eurojust och Frontex) bör ha i kampen mot terrorism.

Ökad koppling mellan EU:s inre och yttre säkerhet

EU har sedan flera år som mål att öka kopplingen mellan de insatser som görs inom EU och utanför EU för att höja säkerheten. På mötet kommer ministrarna att diskutera ett förslag till ökat samarbete mellan Europol och Frontex och EU:s krishanteringsinsats i Medelhavet.

Genomförande av PNR-direktivet

PNR-direktivet (Passenger Name Records), om användning av passageraruppgifter ska vara genomfört senast den 25 maj 2018 i alla EU-länder. Ministrarna kommer att få en lägesuppdatering för genomförandet vid mötet.

Enklare handläggning i tvister om barn över gränser

Enligt Bryssel IIa-förordningen ska det finnas en eller flera centralmyndigheter i varje medlemsstat vars uppgift är att underlätta i tillämpningen av förordningen. Ministrarna ska diskutera frågan om hur det kan säkerställas att centralmyndigheterna har tillräckligt med resurser för att fullgöra sin roll enligt den reviderade Bryssel II-förordningen.

Bedrägerier med andra betalningsmedel än kontanter

2001 antog ministerrådet ett rambeslut om att bekämpa bedrägerier och förfalskningar med andra betalningsmedel än kontanter. Nu anser EU-kommissionen att det är hög tid att uppdatera och komplettera reglerna. På mötet kommer ministrarna sannolikt att anta en allmän inriktning om ett nytt direktiv för att hindra bedrägerier och förfalskningar med andra betalningsmedel än kontanter.

Europeiska åklagarmyndigheten

EU-kommissionen ger en lägesrapport om arbetet med att inrätta en europeisk åklagarmyndighet.

Bättre tillgång till e-bevis

EU-kommissionen fick 2016 i uppgift att se över myndigheters möjligheter att inhämta bevis (exekutiv jurisdiktion) i gränsöverskridande brottsutredningar i cyberrymden. Ett år senare presenterade EU-kommissionen det arbete som gjorts och de problem som ringats in. På mötet får ministrarna information om vad EU-kommissionen gjort hittills. De kommer även att diskutera ett kommande lagförslag från kommissionen på det aktuella området.

Olaglig hatpropaganda på nätet

Ministrarna kommer att få information om en rekommendation från EU-kommissionen om hur man ska motarbeta olagligt innehåll på internet.
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister Heléne Fritzon företräder Sverige på mötet 8–9 mars. Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 8-9 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Mer om mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor 8-9 mars