Samlat grepp om regeringens arbete för fri och rättvis handel

Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. Det innebär bland annat att regeringen arbetar med att integrera frågor om utveckling, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och miljö i handelspolitiken. Den 13 mars höll handelsminister Ann Linde och konsumentminister Per Bolund ett sakråd för att presentera och diskutera tio utgångspunkter som vägleder regeringens arbete.

Foto: Regeringskansliet

- Vi tar nu ett samlat grepp om de här frågorna som berör många olika politikområden och aktörer i samhället, säger konsumentminister Per Bolund.

Drygt trettio personer från bland annat näringslivet, civilsamhället, fackliga organisationer och myndigheter deltog på det sakråd som handelsminister Ann Linde och konsumentministern Per Bolund bjöd in till under tisdagen. Syftet med sakrådet var att presentera de tio utgångspunkter som ligger till grund för regeringens arbete och ta del av synpunkter och erfarenheter från de inbjudna deltagarna.

- Regeringen har flera gånger tydliggjort sin ambition att Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. I ljuset av de globala utmaningar vi ser, till exempel ökad protektionism, är arbetet för fri och rättvis handel viktigare än någonsin, säger handelsminister Ann Linde.

Arbetet med fri och rättvis handel är brett och berör många sakfrågor som ska samverka och vara ömsesidigt förstärkande. Regeringen verkar på flera områden för att stötta det övergripande målet att Sverige ska vara ett föregångsland för fri och rättvis handel. Bland de tio utgångspunkter som diskuterades på sakrådet ingår åtgärder inom till exempel handelspolitik, utvecklingssamarbete, jämställdhet och arbetsvillkor.

- Att ställa höga krav på miljö och social hänsyn samt underlätta för konsumenter att välja varor utifrån överväganden som rör produktionsvillkor är andra viktiga delar, säger Per Bolund.

Under sakrådet lyftes även behovet av samverkan mellan olika aktörer fram.

- De här frågorna involverar många aktörer. Inte bara regeringen utan även myndigheter, näringsliv, civila samhället och lokal nivå kan bidra. Genom att identifiera områden som berörs vill vi lyfta fram dessa så att vi tillsammans kan driva arbetet i samma riktning, säger Ann Linde.

De tio utgångspunkterna kommer att ligga till grund för en färdplan som regeringen nu ska ta fram. Målet är att färdplanen ska vara klar under våren och innehålla en beskrivning av hur regeringens arbete bedrivs och hur det ska utvecklas.