"Det finns inget alternativ än att lyckas bryta segregationen."

En prioriterad fråga för regeringen är att minska och motverka segregation. För att uppnå hållbara resultat måste arbetet bedrivas tvärsektoriellt och långsiktigt vilket betyder att samarbetet och samordningen mellan statliga myndigheter måste öka. I syfte att intensifiera arbetet samlade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

 • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samlade myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

  Från vänster i bild: Christina Weihe, stabschef Polismyndigheten Rikspolischef Anders Thornberg, Polismyndigheten Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab, Socialstyrelsen Generaldirektör Olivia Wigzell, Socialstyrelsen.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

 • Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

  Från vänster: Generaldirektör Helén Ängmo, Skolinspektionen Generaldirektör Nils Öberg, Kriminalvården Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

  Foto: Marianne Andersson/Regeringskansliet

- Om vi ska bryta segregationen och minska klyftorna i vårt land krävs det att vi använder såväl statens, kommunernas och det civila samhällets fulla kraft. Förutom att investera i insatser ska vi öka samarbetet mellan olika aktörer. Vi kommer också premiera långsiktighet i allmänhet, sa Baylan till de inbjudna myndigheterna.

Myndigheterna har i många avseenden förbättrat sitt arbete mot segregation. Bland annat ser Kriminalvården att antalet återfall i brott minskat, Polismyndigheten har ökat antalet poliser i områden med socioekonomiska utmaningar och Boverket har satsat på att skapa jämställda och trygga utemiljöer. Men mer kan göras, enskilt såväl som tillsammans med andra aktörer.

Flera av myndigheterna önskar en djupare samverkan. Rikspolischef Anders Thornberg talade om att poliser ute på fältet ibland känner sig ensamma och menar att en lösning på problemet är en ökad samverkan mellan myndigheter, kommuner och övriga samhället.

Myndigheterna var också överens om att det finns ett ökat behov av fler tidiga insatser. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, var en av flera som under mötet lyfte fram vikten av att arbeta med förebyggande insatser för att minska segregationen och menade att det krävs att insatserna sker tidigt i skolgången. Han påpekade även vikten a att kvaliteten och likvärdigheten i skolan måste förbättras för att bryta segregationen.

Ministern höll med. 

– Det finns inget alternativ än att lyckas bryta segregationen, sa Ibrahim Baylan. Han belyste än en gång vikten av att samarbetet fortsätter mellan myndigheterna och att de drar nytta av de resurser som Delegationen mot segregation erbjuder. 

Deltagande myndigheter

• Arbetsförmedlingen, Thomas Hagman, chef ledningsstaben, Tomislavka Barisic, enhetschef

• Boverket, Yvonne Svensson, stf. generaldirektör, Göran Persson, avdelingschef

• Brottsförebyggande rådet, Erik Wennerström, generaldirektör, Karin Svanberg, enhetschef

• Delegationen mot segregation, Inger Ashing, direktör, Charlotte Johansson, verksamhetschef

• Försäkringskassan, Ulrika Havossar, försäkringsdirektör

• Kriminalvården, Nils Öberg, generaldirektör, Lena Lundholm

• Polismyndigheten, AndersThornberg, Rikspolischef, Christina Weihe, stabschef

• Skolinspektionen, Helen Ängmo, generaldirektör, Jesper Antelius, enhetschef

• Skolverket, Peter Fredriksson, generaldirektör, Anna Ambrose, undervisningsråd

• Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, generaldirektör, Åsa Pettersson, utredare generaldirektörens stab

• Säkerhetspolisen, Johan Olsson, avdelningschef, inka Wennerberg, strategisk rådgivare

Långsiktig miljardsatsning

För att intensifiera arbetet mot segregation beslutade regeringen i mars 2018 om en långsiktig miljardsatsning på kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar. För satsningen avsätts 425 miljoner för 2018, ytterligare 1,35 miljarder kronor 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen mellan 2020–2027.

Delegation mot segregation

Regeringen har inrättat myndigheten Delegation mot segregation som bland annat har i uppdrag att främja ökad samverkan på statlig, regional och lokalnivå samt att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan relevanta aktörer.

Regeringen arbetar på bred front mot segregation

För att säkerhetställa att arbetet mot segregation sker på bred front har Ibrahim Baylan bildat en grupp av tio stadsråd från centrala deprtement.