Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Erfarenhetsutbyte och uppföljning av jämställdhetsintegrering i myndigheter

Publicerad

Den 9 april bjöd jämställdhetsminister Lena Hallengren och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in myndighetschefer, vars verksamheter ingår i utvecklingsprogrammet JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter), till ett möte i Rosenbad. Mötets agenda handlade om att följa upp resultat, dela erfarenheter och kvarstående utmaningar för jämställdhetsarbetet.

 • Panel med Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet, Erna Zelmin-Ekenhem, gd Arbetsmiljöverket, Kent Ehliasson, gd Statens institutionsstyrelse, Fredrik Rosengren, överdirektör Skatteverket, Henrik Engström, ställföreträdande gd Pensionsmyndigheten och Tommy Lagergren, biträdande gd Statens skolinspektion.

  Panel med Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet, Erna Zelmin-Ekenhem, gd Arbetsmiljöverket, Kent Ehliasson, gd Statens institutionsstyrelse, Fredrik Rosengren, överdirektör Skatteverket, Henrik Engström, ställföreträdande gd Pensionsmyndigheten och Tommy Lagergren, biträdande gd Statens skolinspektion. Mötet ägde rum 9 april 2018.

  Foto: Ninni Andersson

 • Jämställdhetsminister Lena Hallengren

  Jämställdhetsminister Lena Hallengren

  Foto: Ninni Andersson

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  Foto: Ninni Andersson

 • Mikael Ribbenvik, gd för Migrationsverket

  Mikael Ribbenvik, gd för Migrationsverket

  Foto: Ninni Andersson

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) ska stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 och omfattar idag 58 myndigheter och en organisation.

─ JiM-satsningen är viktig för ett aktivt och strategiskt arbete. Regeringens förväntningar på jämställdhetsarbetet är stora. Jämställdhetsintegrering är viktigt för att nå resultat. Framöver vill vi se mer av samverkan mellan myndigheter, sa jämställdhetsminister Lena Hallengren i sitt inledningstal.

─ Jämställdhet kommer inte av sig själv, det kräver målmedvetna insatser. Ofta stöter man på motstånd eller friktion, då gäller det att ha tydliga mål och ett systematiskt arbete. Vi ger oss inte förrän jämställdhet är det normala, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Översyn av Polismyndighetens instruktion

Regeringen har beslutat att myndigheter som är strategiska för jämställdhetspolitiken ska ha en tydlig och långsiktig styrning för jämställdhetsintegrering av kärnverksamheten. Idag har drygt hundra myndigheter tydliga uppgifter i sina instruktioner om jämställdhet. Regeringskansliet ser över instruktionerna för fler myndigheter, bland annat Polismyndigheten och vissa försvarsmyndigheter.

I februari mottog regeringen delredovisningar av JIM-uppdraget från myndigheterna som deltar i utvecklingsprogrammet.

─ Det är tydligt för mig att JiM-arbetet handlar om att konkreta verksamhetsförbättringar som gör skillnad för såväl kvinnor och män, flickor och pojkar i deras liv. Jag tänker exempelvis på Försäkringskassans insatser för att identifiera våldsutsatta i sjukpenningärenden eller Skolinspektionens arbete med jämställdhet i sin tillsyn, sa Lena Hallengren.

Könsuppdelad statistik avgörande för beslut

Åke Nordlander, budgetchef på Finansdepartementet, presenterade regeringens arbete med jämställdhetsbudgetering och vad det har fört med sig. I statens budget har det sedan mitten på 90-talet redovisats könsuppdelat statistik i syfte att beskriva utvecklingen på jämställdhetsområdet. I den årliga budgetprocessen ställer Finansdepartementet sedan några år tillbaka krav på alla fackdepartement att deras äskanden i ramberedningen skall innehålla en jämställdhetsanalys av respektive förslag. För att regeringen skall kunna väga in jämställdhetsaspekten i besluten är könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser från myndigheterna avgörande.

En av dagens programpunkter bestod av en panel med sex myndighetschefer som på 120 sekunder berättade vad JiM-uppdraget betytt för myndigheten, deras målgrupp och för samhället i stort. I panelen deltog Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet, Erna Zelmin-Ekenhem, gd Arbetsmiljöverket, Kent Ehliasson, gd Statens institutionsstyrelse, Fredrik Rosengren, överdirektör Skatteverket, Henrik Engström ställföreträdande gd Pensionsmyndigheten samt Tommy Lagergren, biträdande gd för Statens skolinspektion.

Stöd och uppföljning i arbetet 

Under rubriken Rättvis och träffsäker verksamhet – resultat, lärdomar och fortsatta utmaningar talade Migrationsverkets gd Mikael Ribbenvik och Gunilla Nordlöf, gd på Tillväxtverket.

─ Det finns en fara i att tro att vi är jämställda och därför är det alltid en ögonöppnare när vi gör mätningar. Då ser man ofta en diskrepans och kan diskutera vad vi ska göra åt det. När man gör mätningar öppnar man upp för kritik men det måste myndighetsledningar våga göra för att uppnå förändring, sa Mikael Ribbenvik, gd för Migrationsverket.

Jämställdhetsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket och Statskontoret har i uppdrag att stödja och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering. Den sista programpunkten handlade om detta samt att regeringen från och med årsredovisningen för 2017 infört ett krav om att all individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar ska vara könsuppdelad. Talare var Lena Ag, gd Jämställdhetsmyndigheten, Clas Olsson, gd Ekonomistyrningsverket samt Tony Malmborg, tillförordnad gd vid Statskontoret.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Resultat och erfarenheter från några JiM-myndigheter

Dokumentation från jämställdhetsministerns och arbetsmarknadsministerns möte med chefer för myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Här redovisas ett urval av de resultat och erfarenheter som presenterades vid mötet.