Artikel från Socialdepartementet

Fler fall av våld mot barn och närstående ska utredas

Publicerad

I propositionen föreslås ändringar i lagen om utredningar avseende vissa dödsfall. Syftet med utredningsverksamheten är att regeringen ska få underlag för att fatta beslut om åtgärder som har som mål att förebygga att barn far illa eller att vuxna utsätts för våld eller andra övergrepp av en närstående eller tidigare närstående person. Förslagen syftar till att utredningsverksamheten ska bli mer effektiv och ändamålsenlig

Fler ska omfattas

Utredningsverksamheten föreslås i propositionen utökas till att omfatta fler fall än där barn eller vuxna avlidit. Även fall av grov misshandel eller synnerligen grov misshandel av barn ska utredas om brottet begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. När det gäller vuxna ska fall där brottet utgör försök, förberedelse eller stämpling till mord eller dråp utredas om brottet har begåtts av en närstående eller tidigare närstående person. Det är fortfarande ett krav att det finns en dom som vunnit laga kraft för att starta utredningen.

Socialstyrelsens utredningar syftar till att klargöra de omständigheter som lett fram till brottet och vad som brustit i samhällets skyddsnät. Hittills har lagen gällt barn och vuxna som dött, men i och med att utredningsverksamheten utökas till att också gälla misshandel när det gäller barn, ändras lagens namn till Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Utökade krav på myndigheter

Statliga förvaltningsmyndigheter föreslås under vissa förutsättningar vara skyldiga att ställa experter till utredningsmyndighetens förfogande och statliga förvaltningsmyndigheter bör också genomföra tillsyn eller intern tillsyn av verksamhet som berörs av en utredning. Vidare föreslås att uppgifter om gärningspersonen ska kunna hämtas in i utredningar också när det gäller vuxna och familjerådgivningen ska omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt lagen.

I lagen införs en ny bestämmelse om tystnadsplikt och regleringen av verksamheten i offentlighets- och sekretesslagen föreslås ändras så att sekretessen, med oförändrat skaderekvisit, följer uppgiften. Socialstyrelsen bör även fortsättningsvis vara ansvarig utredningsmyndighet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

 

Bakgrund

Det dödliga våldet mot både barn och vuxna i Sverige har minskat successivt sedan 1970-talet. Enligt Socialstyrelsens senaste dödsfalls-rapport, Dödsfallsutredningar 2016–2017, avlider årligen i genomsnitt 5 barn till följd av brott och varje år avlider 29 vuxna, varav 21 kvinnor och 8 män, till följd av brott av en närstående eller tidigare närstående person. Antalet barn och vuxna som utsatts för våld av närstående ligger dock på en fortsatt hög eller förhöjd nivå jämfört med tidigare.