Inbjudan till Hearing om Sveriges Agenda 2030-handlingsplan 2018-2020

Publicerad

Välkommen till ett samtal kring regeringens förslag till handlingsplan den 19 april 2018. Förmiddagen äger rum i plenum. Eftermiddagen är uppdelad i gruppsamtal i två omgångar (se nedan). Vi ber dig därför att i samband med anmälan ange vilka två grupper du vill delta i.

Agenda 2030-handlingsplanen 2018-2020 beskriver ett antal steg för att stärka Sveriges genomförande av Agenda 2030. Handlingsplanen har fokus på det nationella genomförandet, men avser även Sveriges bidrag till det globala genomförandet.

Planen syftar till att

 • Stimulera och utveckla former för samverkan och partnerskap med näringsliv, civilsamhälle, forskare och andra samhällsaktörer för hållbar utveckling.
 • Uppmuntra och underlätta ett än starkare engagemang på lokal nivå.
 • Initiera och sätta fokus på tvärsektoriella åtgärder.
 • Etablera ett ramverk för uppföljning och utvärdering av det svenska genomförandet av agendan.

Teman/grupper för eftermiddagens samtal framgår nedan. Alla gruppsamtal hålls två gånger. Ange därför vid anmälan vilka två grupper du vill delta i.

 1. Tematisk grupp: Ett jämlikt och jämställt samhälle
 2. Tematisk grupp: Hållbara samhällen
 3. Tematisk grupp: En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
 4. Tematisk grupp: Ett starkt näringsliv med hållbart företagande
 5. Tematisk grupp: Hållbar och hälsosam livsmedelskedja
 6. Tematisk grupp: Stärkt kunskap och innovation
 7. Styrning, ledning, uppföljning och utvärdering
 8. Uppmuntran och stöd till kommuner och landsting/regioner
 9. Samverkan & partnerskap med näringslivet/civilsamhället
 10. Sverige som pådrivande kraft i EU och internationellt

Tid: Torsdagen den 19 april 2018, kl. 9:00 – 15:00 (registrering från 8:30)

Plats: Centralposthusets Aula, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Anmälan: Inbjudan vänder sig till företrädare för organisationer. Vänligen anmäl ditt deltagande samt de två grupper du vill delta i senast 11 april 2018 via e-post: fi.hearing.agenda.2030@regeringskansliet.se

Av utrymmesskäl är antalet platser begränsat. Om antalet anmälningar överstiger möteslokalens kapacitet kommer principen först till kvarn att gälla. Av samma skäl är deltagandet begränsat till en person per organisation.

Medtag legitimation.