EU:s arbete med matsvinn och affärsmetoder i livsmedelskedjan

När EU-ländernas jordbruksministrar möts inom ramen för Agrifish-rådet kommer de att diskutera en ny förvaltningsplan för bottenlevande arter i EU:s västliga vatten. I förslaget ingår en uppdatering av förvaltningsplanen för Östersjön. Ministrarna kommer att utvärdera arbetet med att minska matsvinnet och få en presentation av åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder.

Sven-Erik Bucht
När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht möter andra EU-länders ministrar med ansvar för jordbruksfrågor 16 april står flera frågor om hantering av livsmedel på dagordningen. Bilden är tagen i samband med ett tidigare möte i EU:s ministerrråd för jordbruk och fiskeripolitik. Foto: EU-representationen

Flerårig förvaltningsplan för bestånd i västliga vatten

EU-kommissionen kommer att presentera ett förslag om en förvaltningsplan för bottenlevande bestånd i EU:s västliga vatten.

Sverige bedriver inget fiske i EU:s västliga vatten men regeringen anser att långsiktiga förvaltningsplaner är viktiga verktyg för att nå målen inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen anser att målet om att nyttjandet av marina resurser ska säkerställa maximal hållbar avkastning är särskilt viktigt. Regeringen välkomnar därför förslaget.

Uppdatering av förvaltningsplanen för Östersjön

EU-kommissionen föreslår i förslaget till förvaltningsplan för EU:s västliga vatten att mål i form av så kallat fiskedödlighetsintervall hänvisar till bästa vetenskapliga rådgivning i stället för att fastställas som siffervärden i planen. Detta är också fallet i den nyligen antagna förvaltningsplanen för Nordsjön.

EU-kommissionen anser att samma metod ska användas för att följa och förvalta bestånden i Östersjön. Enligt EU-kommissionen bör därför den fleråriga planen för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön också ändras.

Regeringen välkomnar initiativet att uppdatera förvaltningsplanen för Östersjön.

Otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan

EU-kommissionen ska presentera ett förslag till direktiv med åtgärder mot otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan. Förslaget syftar till att på olika sätt hindra att köpare skjuter över egna affärsrisker till leverantörer. Åtgärderna förväntas sätta en minimumnivå med möjlighet för medlemsländerna att införa striktare regler om det finns behov.

Regeringen välkomnar förslag som stärker konkurrenskraften i livsmedelskedjan och bidrar till att nå målen om en ökad livsmedelsproduktion i den nationella livsmedelsstrategin och kommer att analysera förslaget närmare utifrån detta perspektiv.

Insatser för att minska matsvinnet i EU

Rådet kommer att följa upp arbetet med att minska mängden matavfall.
Ordförandeskapet har tagit fram en sammanställning av arbetet i medlemsländerna. Flera länder har antagit lagstiftning och arbetat med strategier och kampanjer på området. EU-kommissionen har etablerat en plattform för hela EU med 70 medlemmar från både medlemsländerna och näringen. Ett av syftena är att stärka samarbetet mellan aktörer i livsmedelskedjan och mellan den privata och offentliga sektorn.

Ministrarna kommer att diskutera de framsteg som har skett nationellt och på EU-nivå och om takten i arbetet med matsvinnsfrågan är tillräcklig för att nå de uppsatta målen för minskning av matavfall.

Samarbete för en bättre djurhälsa

Ordförandeskapet kommer att informera om ett möte i mars i Bulgarien som handlade om samarbete för att övervaka och bekämpa sjukdomar hos vilda djur för att hindra att de sprids till tamboskap. Det handlar bland annat om afrikansk svinpest, fågelinfluensa, rabies och mul- och klövsjuka. Från Sverige deltog Svenska jägarförbundet och Jordbruksverket i mötet.

Polen kommer också att informera om arbetet med att bekämpa afrikansk svinpest. En särskild konferens på hög politisk nivå hölls i mars i Polen där man enades om fortsatt samarbete om forskning och andra insatser.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på rådsmötet. Mötet äger rum i Luxemburg.

Transparens i EU:s arbete med livsmedelssäkerhet

EU-kommissionen presenterade 11 april ett förslag om att öka transparensen i EU:s riskvärdering av livsmedel. Förslaget ska garantera objektivitet och oberoende i den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA:s, studier. Förslaget är ett svar på ett medborgarinitiativ om glyfosat och ett behov av att förbättra förutsättningarna för EFSA:s vetenskapliga arbete.

Regeringen är generellt sett positiv till ökad transparens men behöver mer tid för att analysera förslaget.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i Agrifish 16 april

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)