Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Myndigheternas roll för stärkt delaktighet i EU

Publicerad

Myndigheterna har en central roll i regeringens EU-arbete genom att bistå med kunskapsunderlag och genom att företräda regeringen i förhandlingar i Bryssel. Myndigheterna kan därmed bidra till att stärka delaktigheten i frågor som hanteras på EU-nivå. EU- och handelsminister Ann Linde har tagit initiativ till en dialog med ett fyrtiotal myndighetschefer om deras arbete för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Myndigheterna bistår regeringen i EU-arbetet och har en viktig kunskaps- och informationsfrämjande roll. De olika departementen inom Regeringskansliet ansvarar ytterst för att utarbeta svenska ståndpunkter inför berednings- och förhandlingsarbetet inom EU. Myndighetspersonal bistår regeringen med underlag och expertis samt kan företräda regeringen i rådsarbetsgrupper, kommittéer under Kommissionen eller andra EU-sammanhang.

Samtidigt som många myndigheter redan arbetar aktivt med samråd och information kring sitt EU-arbete kan detta arbete i vissa fall behöva stärkas. En rapport av Statskontoret från 2015 visar att det råder en otydlighet kring myndigheternas roll och ansvar att samråda i EU-frågor. En orsak är att myndigheterna ofta uppfattar att de deltar i EU-arbetet som experter snarare än som representanter för regeringen och Sverige. Rapporten visar att flera myndigheter brister när det gäller samråd samt att det är vanligare med informella kontakter än mer formaliserade samråd. Enligt rapporten tar flera myndigheter ett begränsat ansvar för att informera om sitt EU-arbete.

I februari 2017 bjöd EU- och handelsminister Ann Linde in ett 40-tal myndighetschefer till ett myndighetsforum i syfte att föra en dialog om myndigheternas EU-arbete och hur de kan bidra till att stärka delaktigheten i frågor som hanteras på EU-nivå.

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) erbjuder EU-utbildningar i syfte att stärka EU-kompetensen i svenska myndigheter. Sieps tillsammans med Regeringskansliet erbjuder även seminarietillfällen för myndighetsledningar i syfte att höja kompetensen när det gäller myndigheternas roll i EU-arbetet.