Artikel från Utrikesdepartementet

Rättsstatens principer och valrättsakt på allmänna rådet

Publicerad

När EU-ministrarna möts i Luxemburg den 17 april ska de besluta om en reform av den europeiska valrättsakten. De ska även diskutera rättsstatens principer i Polen och utvidgningsfrågor.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s ministerråd för allmänna frågor 17 april handlar bland annat om situationen för rättsstatens principer i Polen. Foto: Europeiska rådet

Reform av EU-valrättsakten

För att öka den demokratiska dimensionen i EU-valen har Europaparlamentet föreslagit ändringar i EU:s valrättsakt. Nu återstår endast frågan om att införa en obligatorisk tröskel för att ett parti ska kunna tilldelas ett mandat i ett land med mer än 35 mandat att lösa. Ministrarna ska diskutera detta och om möjligt fatta beslut på mötet.

Rättsstatens principer i Polen

I december 2017 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att aktivera artikel 7 (1) i EU-fördraget. I artikeln står det att rådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden. Innan rådet slår fast att ett land åsidosätter EU:s grundläggande värden ska rådet höra det medlemsland som åsidosättandet gäller, i detta fallet Polen. EU-kommissionen har därför haft en omfattande dialog med polska myndigheter sedan januari 2016.

Polen svarade i mars 2018 i form av en vitbok där den polska regeringen redogör för sin syn på reformerna och vilka effekter de har. På mötet kommer ministrarna att få en lägesrapport av EU-kommissionen om rättsstatens principer i Polen och om den pågående dialogen.

Regeringen anser att utvecklingen för rättsstatens principer i Polen är mycket oroande och stöttar EU-kommissionens hantering av problemet.

Utvidgningspaketet

Som en övrig fråga kommer EU-kommissionen att informera om landrapporterna för Turkiet och de sex länderna på västra Balkan.

EU-ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet i Luxemburg.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Mer om Allmänna rådets möte 17 april