Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Näringsdepartementet

Information om beredning av avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar

Publicerad

Regering och riksdag har beslutat att ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år införs 2018–2020 för att ge bidrag till finansiering av avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Målgruppen är skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Förordningen som bland annat anger förutsättningarna för vem som får söka bidrag och bidragets storlek bereds nu slutligt inom Regeringskansliet efter det att ett förslag till förordning under vintern remitterats. Regeringen kommer inom kort att fatta ett slutligt beslut om förordningens utformning.

Vissa grundläggande förutsättningar kan redan nu klarläggas.

  • Bidraget ska skapa förutsättningar för att erbjuda alla skolungdomar i den ovan nämnda åldersgruppen och ska även innefatta elever i specialskolan som lämnar årskurs 10.
  • Regeringen överlåter till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna att i samråd med övriga berörda parter i länet avgöra, i tid och omfattning, vad som i respektive län ska utgöra avgiftsfri kollektivtrafik.
  • Det finns inget som hindrar regionala kollektivtrafikmyndigheter (RMK) att erbjuda målgruppen lösningar som inom ramen för bidragets avgränsningar skapar förutsättningar för exempelvis ungdomar med färdtjänsttillstånd att resa avgiftsfritt med kollektivtrafik. Det kan till exempel gälla att utnyttja kollektivtrafik bl.a. genom att medföljande (ledsagare) också får resa avgiftsfritt.
  • Bidraget får sökas av regionala kollektivtrafikmyndigheter.
  • En ansökan ska skickas till Trafikverket som prövar ansökan och betalar ut bidraget.
  • Trafikverket kommer att lämna information om vilka uppgifter som behöver lämnas för att ansökan ska kunna prövas.
  • Trafikverket kommer att ges i uppdrag att följa upp och analysera satsningen för 2018. Utifrån Trafikverkets analys kan därefter vid behov justeringar av förordningen att göras.