Ekofin antog bankpaketet

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes 25 maj fattade de beslut om det så kallade bankpaketet. Beslutet innebär förändringar i flera olika lagstiftningar i syfte att stärka EU:s finansiella stabilitet. De diskuterade också reformer och makroekonomiska utmaningar.

Magdalena Andersson
När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar träffades 25 maj fattade de bland annat beslut om bankpaketet som stärker den finansiella stabiliteten i EU. Foto: EU-representationen

Bankpaketet

Ministrarna antog en allmän inriktning i det så kallade bankpaketet. Det innefattar ändringar av kapitaltäckningsdirektivet, krishanteringsdirektivet, tillsynsförordningen och förordningen för bankunionens resolutionsmyndighet.

De olika delarna har förhandlats i rådet sedan januari 2017 och syftar till att förbättra nuvarande regelverk som infördes i spåren av finanskrisen. Beslutet är också en del i arbetet med att fullborda bankunionen.

I den del av paketet som handlar om kapitaltäckning finns införandet av internationella standarder som krav på stabil finansiering och bruttosoliditet. Det finns också ändringar för att minska den administrativa bördan för mindre finansiella institut. En annan viktig del handlar om de särskilda kapitalkrav som tillsynsmyndigheter kan sätta utöver minimikraven.

Den del av paketet som rör krishantering handlar i huvudsak om krav på nedskrivningsbara skulder, det vill säga en slags krockkudde för att täcka förluster om en bank fallerar.

2018 års djupgranskningar och de landsspecifika rekommendationerna

Ekofin antog rådsslutsatser om EU-kommissionens djupgranskningar av medlemsländer med obalanser samt om genomförandet av 2017 års landsspecifika rekommendationer.

EU-kommissionen publicerade den årliga förvarningsrapporten hösten 2017. Där framkom att djupgranskningar skulle göras för 12 medlemsstater, däribland Sverige.

2018 års åldranderapport

Ekofin antog rådsslutsatser om 2018 års åldranderapport som presenterades av EU-kommissionen.

Rapporten går igenom de ekonomiska och finanspolitiska konsekvenserna på lång sikt av EU:s åldrande befolkning.

Rådsslutsatserna betonar betydelsen av att uppnå målet om sunda och uthålliga offentliga finanser och samtidigt upprätthålla en hög kvalitet i sjukvård och äldreomsorg.

På mötet diskuterades också en ändring i mervärdesskattedirektivet för skattesatser för elektroniska publikationer, stärkt samarbete i kampen mot momsbedrägerier och användning av omvänd skattskyldighet.

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel. Hon deltog också i Eurogruppens möte som kvällen innan träffades i ett så kallat inklusivt format där både de länder som har euron som valuta, och de som står utanför valutasamarbetet, deltog.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om Ekofins möte 25 maj

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin