Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Bred dagordning på EU:s konkurrenskraftsråd 28 maj

Publicerad

En bredd av frågor ligger på bordet när EU:s ministerråd för konkurrenskraft träffas i Bryssel 28 maj. Bland annat ömsesidigt erkännande av varor, reglering av onlineplattformar och upphovsrätt kommer att behandlas. Frågorna har bäring på utveckling av den inre marknaden och digitalisering.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige när EU:s konkurrenskraftsråd möts i Bryssel 28 maj. Foto: Kristian Pohl / Regeringskansliet

Varupaketet – ömsesidigt erkännande

Ministrarna kommer att fatta beslut om en allmän inriktning kring kommissionens förslag till ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor. Syftet är att ersätta nu gällande förordning för att säkerställa att principen om varors fria rörlighet inom EU efterlevs.

Regeringen står bakom förslaget eftersom det har potential att stärka EU:s inre marknad. Förslaget förbättrar administrativa rutiner och regler för deklarationer om ömsesidigt erkännande som underlättar för både företag och myndigheter.

Rättvisa villkor och transparens online

Ministrarna kommer att diskutera EU-kommissionens förslag till förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens av onlinebaserade förmedlingstjänster. Det ska reglera affärsrelationer mellan plattformar och fysiska eller juridiska personer som använder plattformar i sin näringsverksamhet. Syftet är att åtgärda problem som handlar om bristande förutsägbarhet, transparens, tillit och ojämna styrkeförhållanden. Förslaget innebär att plattformar och leverantörer av sökmotorer ska förtydliga sina allmänna villkor på vissa punkter.

Regeringen välkomnar förslaget och eftersträvar en diskussion som både löser de identifierade problemen och tar hänsyn till plattformarnas autonomi och innovationskapacitet samt beaktar att det handlar om en högteknologisk bransch som är under ständig utveckling

Utveckling av den digitala inre marknaden

EU-kommissionen kommer att informera om det sista i en rad åtgärdspaket som lagts fram inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden. Strategin syftar till att få den inre marknaden med fri rörlighet att fungera så väl som möjligt i den digitala ekonomin. Det handlar bland annat om riva hinder för gränsöverskridande verksamhet och skapa goda förutsättningar för utveckling av digitala tjänster.

Upphovsrätt, bolagsrätt och patent

Ministrarna kommer att få en uppdatering om förhandlingarna kring ett nytt direktiv om upphovsrätt. Syftet med direktivet är att skapa rättslig förutsägbarhet för användning av verk och alster över gränserna på den digitala inre marknaden. Man avser också informera om arbetet med den så kallade online-förordningen, eller "satcab", som ska reglera rättighetsklarering av licenser för radio och tv i ursprungslandet.

Ordförandeskapet kommer att ge en lägesbild av arbetet med att införa ett enhetligt patentsystem för EU.

EU-kommissionen kommer också att informera om det så kallade bolagsrättspaketet som presenterades i april. Det handlar bland annat om bättre möjligheter för aktiebolag att nyttja digital teknik för gränsöverskridande ombildningar och registreringar.

Förordningen om tilläggsskydd för läkemedel

Kommissionen avser att presentera ett förslag till förordning om ändring av förordningen om tilläggsskydd för läkemedel. Förslaget publiceras samma dag som mötet i konkurrenskraftsrådet äger rum och förväntas innebära en möjlighet till tillverkningsundantag av generiska läkemedel för export till länder utanför EU.

"En ny giv för konsumenter"

EU-kommissionen presenterade i april ett konsumenträttsligt paket, En ny giv för konsumenter.
Förslagen handlar bland annat om ökade möjligheter för konsumenter att göra en så kallad grupptalan. Det handlar också om harmonisering av medlemsstaternas sanktionssystem.

EU:s konkurrenskraft

En så kallade konkurrenskraftsavstämning med ett särskilt tema är en återkommande punkt på EU:s ministerråd för konkurrenskraft. Den här gången kommer EU-kommissionen göra en presentation av utvecklingen av globala värdekedjor. En värdekedja är global när den knyter ihop olika produktionssteg över landsgränser. För Sveriges del utgör ungefär en tredjedel av jobben inom den privata sektorn länkar i globala värdekedjor. Regeringen anser att de är en förutsättning för fortsatt tillväxt på den inre marknaden. Med initiativ på området kan den inre marknaden bli mer integrerad i världsekonomin vilket ökar konkurrenskraften.

SOLVIT

SOLVIT är i huvudsak en nättjänst som ska göra det lättare att röra sig över gränserna i EU för att bo, arbeta och göra affärer. Förra året togs en handlingsplan fram för att stärka SOLVIT. Ordförandeskapet kommer att informera om ett särskilt möte som hölls i april för att genomföra handlingsplanen.

Österrike kommer att också att informera om arbetsprogrammet för sitt inkommande EU-ordförandeskap, 1 juli till 31 december, 2018.
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige under industri- och inremarknadsdelen av konkurrenskraftsrådet 28 maj.

Mötets andra dag, 29 maj, handlar om rymd- och forskningsfrågor. Statssekreterare vid utbildningsdepartementet, Malin Cederfeldt Östberg, företräder då Sverige.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i konkurrenskraftsrådet 28-29 maj

Mer om mötet i EU:s konkurrenskraftsråd 28 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)