Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Brexit, rättsstatens principer och budget på Allmänna rådet

Publicerad

När Allmänna rådet träffas 14 maj är rättsstatens principer i Polen och läget i brexitförhandlingarna uppe för diskussion. Förberedelser inför Europeiska rådets möte i juni står också på dagordningen liksom EU:s långtidsbudget.

Ann Linde
EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige när Allmänna rådets möts i Bryssel 14 maj. Det är första tillfället för EU-ländernas ministrar att diskutera förslaget till EU:s långstidsbudget efter 2020 sedan EU-kommissionen presenterade förslaget 2 maj. Foto: EU-representationen

Förberedelser inför Europeiska rådet i juni

Ministrarna inleder mötet med en första diskussion om agendan till Europeiska rådets möte 28–29 juni. Möjliga punkter på agendan är EU:s utvidgning, försvarspolitiska frågor och hur många ledamöter Europaparlamentet ska ha efter valet 2019.

Polen och rättsstatens principer

På mötet kommer EU-kommissionen att presentera sin syn på hur rättsstatens principer utvecklats i Polen sedan december 2017. Då lade EU-kommissionen fram ett förslag om att aktivera artikel 7 (1) i EU-fördraget. I artikeln står det att rådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.
Innan rådet slår fast att ett land åsidosätter EU:s grundläggande värden ska den höra det medlemsland det gäller, i detta fallet Polen. EU-kommissionen har därför haft en omfattande dialog med polska myndigheter. Polen svarade i mars 2018 i form av en vitbok där den polska regeringen redogjorde för sin syn på reformerna.

Regeringen anser att utvecklingen för rättsstatens principer i Polen är mycket oroande och stöttar EU-kommissionens hantering av problemet.

Brexit

EU:s chefsförhandlare Michel Barnier kommer att rapportera från
utträdesförhandlingarna med Storbritannien. EU och Storbritannien har kommit fram till en principöverenskommelse om övergångsperioden, som är en brygga från utträdet 29 mars 2019 till dess att en ny förbindelse etablerats. EU-kommissionen och Storbritannien har också påbörjat arbetet med att ta fram ett ramverk och villkor för den framtida förbindelsen.

Ministrarna kommer också att diskutera behandlingen av brexitfrågorna på Europeiska rådets mötet 28–29 juni. Då kommer stats- och regeringscheferna sannolikt att ta upp läget i förhandlingarna.

EU:s långtidsbudget efter 2020

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen de första förslagen för EU:s långtidsbudget efter 2020. Det är startskottet till vad som brukar bli en omfattande förhandling mellan EU:s medlemsstater.

EU-kommissionen kommer att presentera förslagen på mötet 14 maj och därefter kommer ministrarna att få en första möjlighet att kommentera och diskutera förslagen. Det är Allmänna rådet som håller ihop förhandlingen om långtidsbudgeten. Frågan återkommer därför på Allmänna rådets möten de kommande månaderna.

Förslagen som lades fram 2 maj har sex delar. Den första delen är ett förslag till utgiftstak och regler för den nya budgetramen, det andra ett förslag till ett nytt avtal mellan EU-institutionerna och det tredje förslaget handlar om EU:s egna medel, det vill säga EU-avgifter från medlemsländerna och andra inkomster till EU-budgeten. Den fjärde delen är ett förslag om att skydda EU:s budget när ett EU-land inte följer reglerna om rättsstatens principer. Den femte delen är ett övergripande meddelande om budgeten och den sjätte delen handlar om de stora EU-programmen. Därtill finns ett arbetsdokument om att se över utgifterna.

EU-kommissionen kommer under maj och juni att lägga fram mer detaljerade förslag till olika program inom budgetramen.

Regeringen anser att utgifterna i nästa långtidsbudget högst får uppgå till en procent av EU:s totala bruttonationalinkomst, BNI. Det är samma andel som gäller för budgeten 2014-2020. I EU-kommissionen förslag till långtidsbudgeten efter 2020 motsvarar utgifterna totalt 1,14 procent av BNI. Regeringen anser att EU-budgeten ska minska proportionellt som en följd av att Storbritannien lämnar EU eftersom utträdet innebär att intäkterna till EU-budgeten minskar.

Regeringen accepterar inte att de rabatter Sverige haft på medlemsavgiften till EU fasas ut eftersom det skulle innebära att avgiften blir orimligt hög. Regeringen anser däremot att det är bra att det införs en möjlighet att villkora EU-medel i budgeten och är positiv till att modernisera EU-budgeten och att medel används mer effektivt.

EU- och handelsminister Ann Linde företräder Sverige på Allmänna rådets möte 14 maj. Mötet äger rum i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning Allmänna rådets möte 14 maj

Mer om Allmänna rådets möte på ministerrådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)