EU:s rymdprogram och forskning på EU-möte

När EU:s konkurrenskraftsråd träffas 29 maj i Bryssel står EU:s rymdprogram, Euratom, superdatorer och spridning av och tillgång till kunskap på dagordningen. Rådet kommer också ha en diskussion om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s rymdprogram, forskning, Euratom och utveckling av en superdator står på dagordningen när EU:s konkurrenskraftsråd träffas 29 maj. Foto: Europeiska rådet

Debatt om potentialen för EU:s rymdprogram

På initiativ av ordförandeskapet kommer ministrarna att diskutera de möjligheter för samhällsnytta, innovation och ekonomisk utveckling som EU:s rymdverksamhet medför. Diskussionen tar avstamp i halvtidsutvärderingarna av rymdprogrammen Copernicus och Galileo.
Ministrarna kommer att diskutera vilka åtgärder som krävs för att maximera resultaten från rymdverksamheten, men även hur kunskapen om denna verksamhet kan bli större.

Regeringen anser att Copernicus och Galileo/EGNOS spelar en central roll för att EU ska behålla en ledande position. Vidare har de nämnda programmen stor betydelse för att klara av miljöutmaningarna. Regeringen vill se att EU, baserat på kända användarkrav, stimulerar entreprenörer, innovatörer och industrin att förbättra rymdverksamhetens tillämpningar.

Spridning av kunskap

Ordförandeskapet har presenterat ett förslag till rådsslutsatser om att skynda på utvecklingen av cirkulationen av kunskap i EU. Förslaget tar bland annat upp vikten av öppen vetenskap och kunskapsutvecklingen i hela unionen liksom att fri tillgång till forskningspublikationer är viktigt. Förslaget efterlyser också förenkling och synergier mellan å ena sidan ramprogrammet för forskning och innovation och å andra sidan EU:s struktur- och investeringsfonder. I rådsslutsatserna framhålls även vikten av långsiktigt hållbara forskningsinfrastrukturer.

Regeringen är positiv till förslaget och anser att slutsatserna kan bli viktiga i den kommande förhandlingen om nästa ramprogram för forskning och innovation.

Det europeiska vetenskapsmolnet

Ministrarna ska anta rådsslutsatser om en färdplan för det så kallade europeiska öppna vetenskapsmolnet. Detta ska vara på plats från om med 2021. Syftet är att samordna elektroniska infrastrukturer som följer de så kallade FAIR-principerna. Tanken är att detta ska forskare ökad tillgång till lagring, datahantering, analys och återanvändning av data.

Regeringen står bakom förslaget till slutsatser.

Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom

Ministrarna ska besluta om en allmän inriktning om att förlänga Euratoms forsknings- och utbildningsprogram för 2019-2020. Det främsta syftet med forskningen är att öka den kärntekniska säkerheten.

Regeringen står bakom förslaget till allmän inriktning.

Ett europeiskt högpresterande datorsystem

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om arbetet med att starta ett gemensamt företag för att bygga upp ett högpresterande datorsystem. Systemet syftar till att öka EU:s oberoende av andra länders teknik inom utvecklingen av superdatorer och att öka europeisk konkurrenskraft genom att ge forskare, näringsliv och offentlig sektor tillgång till den senaste tekniken för superdatorer. Det gemensamma företaget ska enligt förslaget genomföras i två delar, den ena delen innehåller upphandling och drift av superdatorer, den andra delen innehåller forskning och innovation.

Forskning och innovation inom EU:s långtidsbudget

På mötet ska ministrarna diskutera om hur forskning och innovation kan få större genomslag i samhället och på så sätt bidra till att bemöta samhällsutmaningar. Diskussionen sker i ljuset av EU-kommissionens förslag till EU:s budgetram för 2021-2027.

Regeringen anser att EU:s medel för forskning och innovation är viktiga. För att få större generell utväxling bör det kommande ramprogrammet för forskning och innovation drivas mer av samhällsutmaningar än vad det gör i dag.

Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet 29 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.