Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Forskning och EU:s rymdprogram på ministermöte

Publicerad

Andra mötesdagen för EU:s konkurrenskraftsråd, 29 maj, handlade om EU:s samarbete inom forskning och rymdfrågor. EU:s rymdprogram, Euratom, superdatorer och spridning av och tillgång till kunskap stod på dagordningen liksom en diskussion om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation.

Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare
Bland annat EU:s rymdprogram Copernicus och Galileo och förbättrade förutsättningar för spridning av forskning diskuterades när EU:s ministerråd för konkurrenskraftsfrågor möttes i Bryssel 29 maj. Statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

Debatt om potentialen för EU:s rymdprogram

Ministrarna hade en diskussion om samhällsnytta, innovation och ekonomisk utveckling som EU:s rymdverksamhet öppnar för. Diskussionen tog avstamp i halvtidsutvärderingarna av rymdprogrammen Copernicus och Galileo.

Bland annat åtgärder för att maximera resultaten från rymdverksamheten och kunskapen om hur verksamheten kan bli större togs upp.

Bättre möjligheter till spridning av kunskap

Rådet antog rådsslutsatser om att skynda på utvecklingen av cirkulationen av kunskap i EU. Slutsatserna tar bland annat upp vikten av öppen vetenskap och kunskapsutvecklingen i unionen liksom fri tillgång till forskningspublikationer. Slutsatserna efterlyser förenkling och synergier mellan å ena sidan ramprogrammet för forskning och innovation och å andra sidan EU:s struktur- och investeringsfonder.

Slutsatser om det europeiska vetenskapsmolnet

Ministrarna antog rådsslutsatser om en färdplan för det så kallade europeiska öppna vetenskapsmolnet. Detta ska vara på plats från om med 2021. Syftet är att samordna elektroniska infrastrukturer som följer de så kallade FAIR-principerna. Tanken är att detta ska forskare ökad tillgång till lagring, datahantering, analys och återanvändning av data.

Europeiska atomenergigemenskapen, Euratom

Ministrarna beslutade om att förlänga Euratoms forsknings- och utbildningsprogram för 2019-2020. Det främsta syftet med forskningen är att öka den kärntekniska säkerheten.

Ett europeiskt högpresterande datorsystem

Ministrarna fick en lägesrapport om arbetet med att starta ett gemensamt företag för att bygga upp ett högpresterande datorsystem.

Systemet syftar till att öka EU:s oberoende av andra länders teknik inom utvecklingen av superdatorer och att öka europeisk konkurrenskraft genom att ge forskare, näringsliv och offentlig sektor tillgång till den senaste tekniken för superdatorer. Företaget ska enligt förslaget genomföras i två delar, den ena delen innehåller upphandling och drift, den andra delen innehåller forskning och innovation.

Forskning och innovation inom EU:s långtidsbudget

Ministrarna hade en diskussion om hur forskning och innovation kan få större genomslag i samhället och på så sätt bidra till att bemöta samhällsutmaningar. Diskussionen hölls i ljuset av EU-kommissionens förslag till EU:s budgetram för 2021-2027.

Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, företrädde Sverige på konkurrenskraftsrådets andra dag. Anna Linde, deltog för Sveriges räkning i konkurrenskraftsrådets första dag, 28 maj, som fokuserade på marknadsfrågor.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet 29 maj om forskning och rymdfrågor

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

En strategi för svensk rymdverksamhet