Artikel från Socialdepartementet

Första patientmiljarden betalas ut till landstingen för snabbare vård

Publicerad

Nu fördelas den första patientmiljarden till landstingen. Totalt handlar det om 980 miljoner som ska förbättra samordningen och tillgängligheten i vården, så att patienter får en bättre och snabbare vård. Patientmiljarden består av två delar: skärpt vårdgaranti i primärvården och patientkontrakt.

En patient ligger på en brits med tre vårdpersonal omkring sig.
Pengarna ska användas till förbättrad tillgänglighet för patienterna och en sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser. Foto: Folio bildbyrå

Regeringen beslutade den 24 maj att ge uppdraget till Kammarkollegiet att betala ut en miljard till landstingen som uppfyllt grundkravet att lämna in en handlingsplan med insatser som förbereder införandet av förstärkt vårdgaranti och patientkontrakt. Fördelningen av medlen sker i relation till befolkningsandelen i landstingen. Utöver 980 miljoner till landstingen går 20 miljoner kronor till SKL och Socialstyrelsen för insatser kopplade till arbetet.

Det var i budgetpropositionen för 2018 som regeringen föreslog en så kallad patientmiljard för åren 2018-2021. I december 2017 slöts en överenskommelse om satsningen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvård, den så kallade patientmiljarden

Skärpt vårdgaranti i primärvården

Regeringen vill stödja införandet av en skärpt vårdgaranti inom primärvården. Från och med den 1 januari 2019 vill regeringen införa att patienten inom tre dar ska få en medicinsk bedömning från en läkare eller annan legitimerad vårdpersonal, istället för som tidigare få ett besök hos en läkare inom sju dagar.

Den enskilde patientens behov ska styra genom att pengarna från patientmiljarden för snabb vård används till ändrade öppettider, nya och utvecklade arbetssätt, rekrytering av personal, digitala kontaktvägar för patienterna och liknande åtgärder som ger patienten en snabbare vård än med dagens vårdgaranti.

Patientkontrakt

Patientkontrakt är en sammanhållen vårdplan som ska användas som ett stöd för gemensam planering och samordning av patientens samtliga vårdkontakter. Den ska ge patienter och närstående en översikt över inplanerade vård och behandlingsinsatser. Patientkontrakt ska leda till bättre samordning, tillgänglighet och delaktighet för patienten.

I patientmiljarden ingår att stimulera landstingen att erbjuda patientkontrakt till patienter med omfattande och komplexa vårdbehov. För att få ta del av medlen i överenskommelsen ska landstingen förbereda den infrastruktur som krävs för att kunna införa patientkontrakt. Inledningsvis handlar det om rutiner för etablering av fast vårdkontakt och ett breddat införande av webbtidsbokning via 1177 Vårdguiden.