Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarssamarbete inom EU i fokus på försvarsministermöte

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 4 till 5 maj vid ett informellt försvarsministermöte i Bulgariens huvudstad Sofia. Vid mötet diskuterade ministrarna bland annat genomförandet av EU:s permanent strukturerade försvarssamarbete, Pesco, och olika perspektiv på krishantering.

Peter Hultqvist tillsammans med sina försvarsministerkollegor i Sofia.
Peter Hultqvist tillsammans med sina försvarsministerkollegor i Sofia. Foto: Bulgariska ordförandeskapet

EU:s permanent strukturerade försvarssamarbete

Vid arbetssessionen om Pesco fokuserade medlemsländerna på de fortsatta formerna för samarbetet, bland annat styrningsregler för Pesco-projekten. Sedan tidigare har medlemsländerna enats om 17 gemensamma projekt, där Sverige kommer att delta i tre av dem.

Regeringen vill se styrningsregler som ger flexibilitet och stort utrymme för projektdeltagarna att utveckla projekten så som de önskar.

- Regeringen vill se ett resultatorienterat samarbete och välkomnar arbetet med ett förtydligande av styrningsreglerna för Pesco-projekten, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Därtill har regeringen betonat vikten av att förtydliga förutsättningarna att delta i projekten för länder och partners som inte är med i Pesco. Vid det formella försvarsministermötet i juni väntas EU:s medlemsländer enas om den fortsatta utformningen av samarbetet.

Olika perspektiv på krishantering

Försvarsministrarna diskuterade även olika perspektiv på krishantering i ljuset av rådande säkerhetsutmaningar. Kopplat till detta diskuterades möjligheter till samarbete mellan EU och Nato samt EU och FN på krishanteringsområdet. Vid diskussionen fick medlemsländerna möjlighet att kommentera hur man ser på rollfördelningen och samarbetet mellan olika organisationer. Vid denna del av mötet deltog EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och FN:s biträdande generalsekreterare med ansvar för fredsfrämjande insatser Jean-Pierre Lacroix.

Regeringen ser positivt på ett ökat samarbete mellan EU och Nato och betonar att detta samarbete ska bygga på att organisationerna kompletterar varandra och att deras respektive mandat respekteras. Detta för att stärka europeisk säkerhet och internationell krishanteringsförmåga.

Bulgariska ordförandeskapet

Om försvarsministrarnas möte

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Lagstiftning i EU – Sveriges roll

Efter att EU-kommissionen lämnat sitt färdiga förslag till medlemsländernas regeringar ska den svenska regeringen avgöra hur den ska ställa sig till förslaget. Riksdagen har genom EU-nämnden möjlighet att lämna synpunkter och påverka regeringens ståndpunkt.