Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Kulturarv, nyckelkompetenser och ungdomars roll i samhället på EU-möte

Publicerad

När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffades 22 och 23 maj i Bryssel antog de uppdaterade nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Ministrarna behandlade även ungdomars roll i samhället och kulturarvet i EU:s politik.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i samtal med sin Slovenska kollega på rådsmötet för utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor den 22 maj. EU-representationen

Utbildning

På rådsmötet antog ministrarna en omarbetad rekommendation om vilka nyckelkompetenserna bör vara för livslångt lärande. Syftet var att uppdatera den nuvarande rekommendationen från 2006 och ta hänsyn till förändringar i samhället och på arbetsmarknaden.

De nya nyckelkompetenserna är:
• läs- och skrivkunnighet
• flerspråkighet
• matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
• digital kompetens
• personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
• medborgarskapskompetens
• entreprenörskompetens
• kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Rådet beslutade även att främja gemensamma värderingar, utbildning och den europeiska dimensionen i utbildning samt att gå vidare i arbetet att skapa ett europeiskt utbildningsområde.

Ungdom

Ministrarna diskuterade även vilken roll ungdomarna kan ha i skapandet av trygga samhällen. Bland annat konstaterades att ungas rörlighet, ungdomsarbete och olika former av lärande kan hjälpa till att motverka utanförskap och radikalisering.

Kultur

På rådsmötet för kulturfrågor diskuterade ministrarna en långsiktig vision vad kulturen kan bidra med till EU efter 2020. Fokus låg på vad som kan göras på EU-nivå för att främja kulturens roll som drivkraft för förändring.

Ministrarna fattade även beslut om behovet av att föra in kulturarvet i alla politikområden i EU.


Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke representerade Sverige på mötet.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Mer om mötet i utbildning, ungdom, kultur och idrottsrådet 22-23 maj