Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

Kulturpolitiskt toppmöte om kulturpolitiska utmaningar

Publicerad

Under två spännande dagar samlades nordiska kulturpolitiker och tjänstemän på lokal, regional och nationell nivå för att diskutera kulturpolitiska utmaningar.

Alice Bah Kuhnke på kulturministermötet i Malmö.
Från vänster: Dagfinn Høybråten, Generalsekreterare Nordiska ministerrådet, Trine Skei Grande, Kulturminister Norge, Lilja Alfreðsdóttir, Utbildnings- och kulturminister Island, Mette Bock, Kulturminister Danmark, Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister Sverige, Rigmor Dam, Utbildnings- och kulturminister Färöarna, Sini Keinonen, Undervisnings- och kulturministeriet i Finland (tjänsteperson), Karl Davidsen, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på Grönland (tjänsteperson) och Tony Asumaa, Utbildnings- och kulturminister Åland. Foto: Bengt Flemark

I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet är ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden. Ett kulturministermöte hölls i Malmö den 9 maj inom ramen för det nordiska kulturpolitiska toppmötet som arrangerades på Malmö Live 8–9 maj. Toppmötet är en del av det officiella svenska ordförandeskapsprogrammet.

– Vi samlas för att stärka vår nordiska gemenskap och för att utbyta lokala och regionala perspektiv för att främja det kulturpolitiska samarbetet. På så sätt hoppas vi att Norden ska kunna fortsätta vara en föregångare som kreativ och öppen konst- och kulturregion, sade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Detta kulturpolitiska toppmöte är det första i sitt slag då politiker och tjänstemän från alla nivåer i Norden samlades för att diskutera kulturpolitiska utmaningar. De två dagarna kom främst att handla om att diskutera likheter och möjligheter mellan de nordiska länderna utifrån lokal, regional och nationell nivå, snarare än att lyfta fram skillnader. I samtalen betonades bland annat vikten av tillgången till ett mer jämlikt kulturliv. Deltagarna lyfte även fram behovet av att synliggöra lokal kulturproduktion – allt bra sker inte bara i storstäder eller stora regioner.

Så hur kan man tillsammans utifrån olika politik- och tjänstemannanivåer bidra till ett starkare, bredare och jämlikare kulturliv?
Dialog mellan de olika nivåerna lyftes fram som en återkommande framgångsfaktor. Andra framgångsfaktorer som lyftes var att administrativa gränser inte får vara ett hinder, och att tydliga mål och roller behöver tillkomma inom flernivåsamverkan.

Mer regelbundna erfarenhetsutbyten 

Toppmötet berörde inte bara den lokala, regionala och nationella nivån utan även den nordiska nivån. Att Nordiska ministerrådet i högre grad arbetar med frågor om kultur i glesbygd, landsbygd och små kommuner var en av många konkreta förslag. Ett annat förslag var att den nationella nivån behöver bli bättre på att fånga upp vad som görs lokalt och regionalt, inte minst för att ta vara på det som kan vara av värde på den nordiska nivån. Det som slutligen underströks som särskilt viktigt och mest uppskattat med dagarna var att få mötas och lära av varandra, inte minst erfarenhetsbytet mellan politiker och tjänstemän. Deltagarna efterfrågade därför en regelbunden upprepning av toppmötet för samtliga nivåer.

Ett starkt kultursamarbete för ett hållbart Norden

Under kulturministermötena, som sker två gånger per år, träffas Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland för att dels utbyta erfarenheter med varandra, men också för att fatta beslut om kultursamarbetet i Nordiska ministerrådet. Vid årets möte, som var en del av det kulturpolitiska toppmötet, diskuterades bland annat public service-frågor och framtida gemensamma nordiska kultursatsningar i utlandet.

De nordiska kulturministrarna kommenterar mötet:

"Att mötas och utbyta erfarenheter lägger grunden för att bättre kunna möta framtiden för det nordiska kultursamarbetet och stärka samspelet mellan nordisk, nationell, regional och lokal nivå på det kulturpolitiska området. Det nordiska kultursamarbetet ska präglas av värden som demokrati, yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse både i och utanför Norden. Ett brett förankrat kultursamarbete ska utveckla gemenskap och förståelse mellan alla som bor i Norden och bidra till stärkt sammanhållning. Vi ser också att kulturområdet - och samhället i stort - står inför utmaningar. Därför är det än viktigare med samarbete mellan de olika nivåerna inom och över våra landsgränser. Vi ser fram emot att få ta del av och vidareföra de diskussioner som mötesdeltagarna har hållit under kulturpolitiska toppmötes båda dagar."

Under ministermötet diskuterades även #metoo och kulturministrarna skickade efter mötet ut ett gemensamt uttalande:

"Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter. Därför ska diskussionen också framöver vara i fokus på nationell, nordisk och internationell nivå och är lika viktiga i alla våra ansvarsområden – kultur, media och idrott."

Diskussionerna under mötet kommer att sammanställas i en rapport med en framtidsinriktad analys. Rapporten kommer att finnas tillgänglig för alla att läsa här. 

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte 8-9 maj

Det Nordiska kulturpolitiska toppmötet hölls i Malmö Live och anordnades av Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond. Drygt 150 politiker och tjänstemän från de nordiska länderna deltog.

Det nordiska samarbetet

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa och vill stärka nordiska intressen och värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en ab världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner.

Det nordiska kulturarbetet

Det nordiska kulturarbetet ska präglas av värden som demokrati, yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse både i och utanför Norden. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. 2018 ska samarbetet bidra till ett hållbart, kreativt och interkulturellt Norden - med fokus på unga och digitalisering.