Innehållet publicerades under perioden

-

Länsstyrelsens återrapportering om samhällsorientering överlämnad till regeringen

Publicerad

I februari 2018 gav regeringen Länsstyrelsen i Jönköpings län i uppdrag att genomföra en översyn av samhällsorientering för nyanlända. Länsstyrelsens rapport är nu överlämnad till regeringen.

– Jag tycker det är bra att länsstyrelsen har kommit fram till att det finns frågor som behöver belysas mer och bättre i samhällsorienteringen. Länsstyrelsens rapport innehåller en rad intressanta förslag som regeringen kommer att analysera och överväga om vi vill gå vidare med, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

I uppdraget ingick att se över det nationellt framtagna utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen i kommunerna. Länsstyrelsen skulle även lämna förslag på hur materialet kan revideras med syfte att ge ökat utrymme åt information och dialog om rådande normer och värderingar i det svenska samhället och hur dessa påverkar kvinnor och män.

Information som ger kunskap om och förståelse för de rådande normer och värderingar som kommer till uttryck genom lagar och regler är central för den som nyligen kommit till Sverige för att leva, arbeta och bo här. Att nyanlända ges goda möjligheter att skaffa sig kunskap om detta liksom om de normer som får genomslag i hur det svenska samhället organiseras är avgörande för att skapa insikt om hur det svenska samhällets stöd och förväntningar ser ut, vilket i sig är avgörande för att främja etablering. Det handlar om normer om t.ex. kvinnors och mäns deltagande i arbets- och samhällslivet, hbtq-personers och barns rättigheter.