Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ömsesidigt erkännande av varor och rättvisa villkor på onlineplattformar

Publicerad

När EU:s ministerråd för konkurrenskraft träffades 28 maj fattades bland annat beslut som ska säkerställa principen ömsesidigt erkännande av varor. Regelverk för onlineplattformar och en rad andra frågor behandlades med bäring på både digitalisering och utveckling av den inre marknaden.

Ann Linde
Regler för relationernas mellan stora digitala plattformar och företag som är beroende av plattformarnas tjänster var en av frågorna på den annars breda dagordning som EU:s konkurrenskraftsråd behandlade 28 maj. EU- och handelsminister företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel. Foto: EU-representationen

Rättvisa villkor och transparens online

Ministrarna diskuterade EU-kommissionens förslag till förordning om onlinebaserade förmedlingstjänster. Förslaget reglerar affärsrelationer mellan plattformar och fysiska eller juridiska personer som använder dessa i sin näringsverksamhet. Syftet är att åtgärda problem som handlar om bristande förutsägbarhet, transparens, tillit och ojämna styrkeförhållanden. Förslaget innebär bland annat att plattformar och leverantörer av sökmotorer ska förtydliga sina allmänna villkor på vissa punkter. 

- Dagens diskussion var viktig eftersom många företag är så beroende av de stora plattformarna. Det som behövs är tydliga minimikrav för vad som ska gälla i relationerna dem emellan. Det är till exempel positivt att vi nu har ett förslag som säger att en plattform måste varna minst 15 dagar innan den utestänger ett företag från plattformens tjänster", sa EU- och handelsminister Ann Linde i samband med att hon deltog i mötet.

Varupaketet – ömsesidigt erkännande

Ministrarna fattade beslut om en allmän inriktning på EU-kommissionens förslag till ny förordning om ömsesidigt erkännande av varor. Syftet är att ersätta nu gällande förordning för att säkerställa att principen om varors fria rörlighet inom EU efterlevs.

Utveckling av den digitala inre marknaden

EU-kommissionen informerade om det sista i en rad åtgärdspaket som lagts fram inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden. Strategin syftar till att få den inre marknaden med fri rörlighet att fungera så väl som möjligt i den digitala ekonomin. Det handlar bland annat om riva hinder för gränsöverskridande verksamhet och skapa goda förutsättningar för utveckling av digitala tjänster.

Upphovsrätt, bolagsrätt och patent

Ministrarna fick en lägesrapport om förhandlingarna kring ett nytt direktiv om upphovsrätt. Syftet med direktivet är att skapa rättslig förutsägbarhet för användning av verk och alster över gränserna på den digitala inre marknaden.

EU-kommissionen informerade om arbetet med den så kallade online-förordningen, eller satellit- och kabelförordningen, som reglerat rättighetsklarering av licenser för radio och tv i ursprungslandet.
EU-kommissionen informerade också om det så kallade bolagsrättspaketet som presenterades i april. Det handlar bland annat om bättre möjligheter för aktiebolag att nyttja digital teknik för gränsöverskridande ombildningar och registreringar.

Ordförandeskapet gav en lägesbild av arbetet med att införa ett enhetligt patentsystem.

EU-kommissionen presenterade ett förslag till förordning om ändring av förordningen om tilläggsskydd för läkemedel. Förslaget innebär en möjlighet till undantag från tilläggsskyddet för tillverkning av generika, det vill säga kopior på patenterade läkemedel, för export till länder utanför EU.

"En ny giv för konsumenter"

EU-kommissionen presenterade förslaget om ett konsumenträttsligt paket, En ny giv för konsumenter, som kom i april efter en översyn av EU:s konsumenträttsliga lagstiftning.

Förslagen handlar bland annat om ökade möjligheter för konsumenter att göra en så kallad grupptalan. Det handlar också om harmonisering av medlemsstaternas sanktionssystem.

EU:s konkurrenskraft

En så kallad konkurrenskraftsavstämning med ett särskilt tema är en återkommande punkt på EU:s ministerråd för konkurrenskraft. Den här gången handlade diskussionen om hur europeiska företag är integrerade i globala värdekedjor. En värdekedja är global när den knyter ihop olika produktionssteg över landsgränser. För Sveriges del utgör ungefär en tredjedel av jobben inom den privata sektorn länkar i globala värdekedjor.

SOLVIT

SOLVIT är ett problemlösningsverktyg som ska göra det lättare att röra sig över gränserna i EU för att bo, arbeta och göra affärer. Förra året togs en handlingsplan fram för att stärka SOLVIT. Ordförandeskapet informerade om ett särskilt möte som hölls i april för att genomföra handlingsplanen.
Österrike informerade om arbetsprogrammet för sitt inkommande EU-ordförandeskap, 1 juli till 31 december, 2018.

EU- och handelsminister Ann Linde företrädde Sverige under industri- och inremarknadsdelen av konkurrenskraftsrådet 28 maj.

Mötets andra dag, 29 maj, handlade om rymd- och forskningsfrågor. Statssekreterare vid utbildningsdepartementet, Malin Cederfeldt Östberg, företrädde då Sverige.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet 28 maj