Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Peter Hultqvist träffade Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen

Publicerad

Den 22 maj träffade försvarsminister Peter Hultqvist Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen i Köpenhamn. Under mötet diskuterade ministrarna det bilaterala försvarssamarbetet, regional säkerhet samt multilaterala samarbeten.

Försvarsminister Peter Hultqvist skakar hand med Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen.
Försvarsminister Peter Hultqvist hälsar på Danmarks försvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Foto: Forsvarsministeriet Danmark

Samarbetet mellan Sverige och Danmark

Sverige och Danmark ingick i januari 2016 ett samförståndsavtal om fördjupat försvarssamarbete inom flygområdet och det marina området. Under mötet fick ministrarna en uppdatering rörande status för implementering av samarbetet som syftar till att uppnå synergier och öka den operativa effekten för flyg- och marinstridskrafter i fredstid.
Dagarna innan ministermötet undertecknade ländernas försvarsmakter ett avtal om flygsamarbete mellan länderna. Avtalet innebär i korthet förenklat tillträde för flygningar över respektive lands territorium med militära statsluftfartyg, som stridsflygplan och statsflyg, Detta rör exempelvis överflygningar i samband med incidentberedskap.

Ur ett operativt och flygtaktiskt perspektiv ger samarbetet för Danmark ett mervärde genom snabbare utpassering till operationsområde i Östersjön. För svensk del genererar det förenklade och snabba tillträdet till danskt territorium för svenska militära stridsflyg en ökad operativ handlingsfrihet. Vidare ökar flygvapnets interoperabilitet med Danmark genom att gemensamma procedurer och metoder tas fram för att möjliggöra genomflygningarna.

- Ett fördjupat svenskt-danskt samarbete stärker det nationella försvaret och förmågan att genomföra operationer i närområdet, säger Peter Hultqvist.

Ministrarna var vid mötet också överens om att vidareutveckla bilateralt samarbete även på det marina området till exempel avseende alternativ marin basering och utbyte av sjölägesinformation. Diskussionen om hur ett utökat marint samarbete ska implementeras på bästa sätt tas nu vidare på militär nivå.

Frågor som berör regional säkerhet

Under mötet diskuterade ministrarna säkerhetssituationen i Östersjö- och Öresundsregionen. Man berörde även cyberförsvar samt psykologiskt försvar och åtgärder mot påverkanskampanjer. Ämnen som ministrarna berörde i en gemensam debattartikel förra hösten.

Multilaterala samarbeten

Ministrarna diskuterade även det multilaterala försvarssamarbete som sker inom ramen för Nordefco, Norra Gruppen, Joint Expeditionary Force och internationella insatser.

I samband med mötet den 22 maj skrev ministrarna en gemensam debattartikel om den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och vikten av fördjupade bi- och multilaterala försvarssamarbeten som svar på de gemensamma säkerhetsutmaningarna.