Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen ger Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att inkomma med kompletterande budgetunderlag

Publicerad

Den 24 maj beslutade regeringen om uppdrag till Försvarsmakten och Försvarets materielverk att senast den 27 juni inkomma med kompletterande budgetunderlag.
Syftet är att möjliggöra den reform inom materiel- och logistikförsörjningen som bygger på betänkandet Logistik för högre försvarsberedskap (SOU 2016:88) och departementspromemorian Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling (Ds 2018:14).

I detta ligger att anpassa budgetunderlagen till att Försvarsmakten den 1 januari 2019 ska kunna överta ansvaret för logistikförsörjningen. Det innebär att Försvarsmakten får ansvaret för all materiel i användning, från förråd till förband, inklusive upphandling av varor och tjänster för drift och underhåll med mera. Försvarsmakten ska även kunna överta ansvaret för upphandling av vissa beredskapsvaror. Försvarets materielverk kommer även fortsättningsvis ansvara för upphandling och anskaffning av nya materielsystem.

De kompletterande budgetunderlagen ska vidare möjliggöra implementeringen av en ny finansiell styrmodell som bland annat innebär att Försvarets materielverk ska disponera en anslagspost för leverantörsutgifter på anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt att ett förvaltningsanslag inrättas för verkets direkta och indirekta utgifter.

Därutöver innebär uppdragen att myndigheterna ska vidta flera åtgärder för att säkerställa att budgetunderlagen är i överensstämmelse med varandra, vilket är av särskild betydelse för den fortsatta reformen. Det innebär bland annat att Försvarets materielverk utgifter ska vara finansierade, att investeringsplanerna för anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel ska vara avpassade så att förväntat utfall är i nivå med tilldelade respektive beräknade anslagsmedel per budgetår, samt att effekten av den prognostiserade prisomräkningen för 2021 ska omhändertas i den ekonomiska planeringen. Dessa åtgärder är av stor betydelse för att verksamhetens ekonomiska ramar ska innehållas.

Vidare uppdras Försvarsmakten och Försvarets materielverk att gemensamt ta fram en åtgärdsplan för att hantera riskerna med reformen vad avser bland annat kompetensförsörjning, kostnadskontroll och statens agerande som kravställare och upphandlare gentemot leverantörsmarknaden. Regeringen tydliggör i uppdragen att reformen ska genomföras på ett sådant sätt att statens förutsättningar för kostnadseffektiva upphandlingar inte åsidosätts.

De kompletterande budgetunderlagen kommer att ligga till grund för regeringens budgetproposition för 2019 och den fortsatta inriktningen av Försvarsmaktens och Försvarets materielverks verksamhet under budgetåret 2019.