Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 20

Publicerad

Veckan i säkerhetsrådet: Kosovo/UNMIK, avrapportering från rådsresa till Bangladesh och Myanmar, extrainsatt möte om Gaza, Somalia/UNSOM, Syrien i det politiska spåret, Guinea-Bissau och öppen debatt om respekten för folkrätten inom ramen för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Mandatförlängning för insatserna UNIFSA och AMISOM.

FN:s Säkerhetsråd
Säkerhetsrådet diskuterar situation i Mellanöstern och Palestina. UN Photo/Eskinder Debebe

Under måndagen hölls en kvartalsvis briefing om situationen i Kosovo och FN-insatsen UNMIK. Generalsekreterarens särskilda representant Zahir Tanin briefade rådet, och uttryckte bland annat oro över en försämrad situation mellan Pristina (Kosovo) och Belgrad (Serbien).

Sverige betonade Kosovos europeiska perspektiv samt framhöll att rapporteringscykeln kunde förlängas från tre till sex månader. Därtill underströk Sverige vikten av fortsatt respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här.
Därefter hölls en öppen avrapportering från rådsresan till Myanmar och Bangladesh som nyligen genomfördes (se veckobrev 18), följt av slutna konsultationer med briefing av FN:s flyktingkommissarie Grandi. Flertalet rådsmedlemmar betonade i) hur resan tydliggjort krisens omfattning och ii) vikten av bland annat tillträde för FN till delstaten Rakhine och fortsatt stöd till Bangladesh.

Utnämningen av sändebudet Christine Schraner Burgener välkomnades av flera, inklusive Sverige. Sverige betonade återigen vikten av ansvarsutkrävande för begångna brott med hänvisning till internationella brottsmålsdomstolen (ICC).

FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här.

Under måndagen antogs även ett så kallat ordförandeskapsuttalande (PRST) om fredsbevarande. Uttalandet välkomnar bland annat generalsekreterarens initiativ för att reformera och effektivisera FN:s fredsbevarande genom initiativet "Action for Peacekeeping". FN:s sammanfattning och uttalandet i sin helhet kan läsas här.


Ett pressuttalande antogs samma dag med anledning av terrorattackerna som ägde rum i Surabaya i Indonesien den 13 maj.
Tisdagen inleddes med ett extrainsatt möte, på begäran av Kuwait, om händelserna i Gaza den 14 maj. FN-sändebudet Nickolay Mladenov briefade rådet via videolänk från Jerusalem. Sverige, tillsammans med flera rådsmedlemmar, betonade Israels rätt att försvara och skydda sina gränser, men framhöll samtidigt att den israeliska responsen måste stå i proportion till det hot som protesterna utgjorde.

Många rådsmedlemmar, däribland Sverige, efterlyste en oberoende och transparent utredning av händelserna. Efter mötet framförde de fem EU-medlemmarna i säkerhetsrådet, som på svenskt initiativ, ett gemensamt uttalande. De nyliga respektive förväntade ingående EU-medlemmarna i rådet anslöt sig till uttalandet.

FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här och går att se här (0.42.15 in i inslaget). Det gemensamma EU5-uttalandet går att se här.

Under tisdagen hölls även briefing och konsultationer om FN:s politiska insats UNSOM i Somalia. Generalsekreterarens sändebud Michael Keating briefade rådet via videolänk och framhöll bland att den transitionsplan som antagits utgjorde en milstolpe för Somalias ansträngningar för att kunna ta ansvar för sin egen stabilitet.
FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här.


Under tisdagen antogs även två resolutioner: en teknisk mandatförlängning på 60 dagar för Afrikanska unionens insats i Somalia, AMISOM (resolutionstexten kan läsas här) och en mandatförlängning på sex månader för FN:s insats UNISFA i Abyei mellan Sudan och Sydsudan (resolutionstexten kan läsas här).

Briefing och konsultationer om det politiska spåret i Syrien ägde rum på onsdagen. I sin briefing uppmanade det särskilda sändebudet Staffan de Mistura, med anledning av de senaste veckornas händelser, alla parter att visa återhållsamhet och undvika agera på ett vis som kunde leda till eskalering av våldet. Han framhöll att kvinnors deltagande i fredsbyggandet behövde öka och efterlyste rådets stöd för detta ändamål. I de slutna överläggningarna betonade flera av rådsmedlemmarna vikten av att rådet omsatte "Backåkra-andan" till konkret agerande.

FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här.

Senare samma dag hölls en briefing om situationen i Guinea-Bissau och FN:s integrerade fredsbyggandekontor UNIOGBIS. Assisterande generalsekreterare Zerihoun briefade rådet och uttryckte stöd för de positiva steg som kunnat tas i landets fredsprocess. Sverige och flertalet övriga rådsmedlemmar välkomnade utnämnandet av en ny premiärminister och uttryckte stöd för den regionala organisationen ECOWAS ansträngningar för fred. Sverige framhöll även vikten av arbetet som genomfördes av FN:s fredsbyggandekommission.
FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här. Sveriges anförande kan läsas här och går att se här (0.52.10 in i inslaget)


Under torsdagen hölls Polens signaturevent i form av en öppen högnivådebatt om respekten för folkrätten inom ramen för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet, under ledning av Polens president Andrzej Duda. Generalsekreterarens kabinettschef Maria Luiza Ribeiro Viotti, f.d. ordföranden i Internationella domstolen domare Hisashi Owada och ordföranden för den s.k. residualmekanismen för de f.d. krigsförbrytartribunalerna Theodor Meron briefade församlingen.

Samstämmighet i rådet rådde kring vikten att slå vakt om den regelbaserade internationella världsordningen och att upprätthålla säkerhetsrådets trovärdighet. Sverige redogjorde för varför folkrätten är viktig och utmaningarna folkrätten står inför med exempel från Ukraina, Syrien, Israel/Palestina och Myanmar, och hur rådet bättre kan agera för att säkerställa efterlevnad.
FN:s sammanfattning av mötet kan läsas här


Under torsdagen antogs ett pressuttalande till fördömande av en attack mot FN:s insats MINUSCA i Centralafrikanska republiken, vilken ledde till att en fredsbevarare dödades och flera skadades. Uttalandet kan läsas här.