Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Tomas Eneroth leder högnivåmöte om uppkopplade och automatiserade fordon

Publicerad · Uppdaterad

Infrastrukturminister Tomas Eneroth träffade EU:s transportministrar för att diskutera uppkopplad och automatiserad körning på väg. Högnivåmötet ägde rum i Göteborg den 18-19 juni 2018.

Ladda ner:

Vägen framåt

Sverige är världsledande vad gäller lösningar för trafiksäkerhet och ligger i framkant när det gäller uppkopplade och automatiserade fordon. Uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system har potentialen att radikalt förändra vårt transportsystem, vår innovationsutveckling och vår arbetsmarknad.Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag.

Utvecklingen inom området ställer både beslutsfattare, myndigheter och berörda branscher inför nya frågeställningar. Inom transportsektorn handlar det delvis om att använda traditionell teknik med nya tekniska lösningar. Dessa måste vara i samklang med det internationella regelverket. Infrastrukturminister Tomas Eneroth har bjudit in övriga transportministrar inom EU till ett högnivåmöte i juni 2018 i Göteborg för att diskutera hur utvecklingen inom området för uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon och system kan ske mer harmoniserat inom EU och därmed möjliggöra för tester och demonstrationer inom området.

Det tredje högnivåmötet i Göteborg

Mötet var det tredje högnivåmötet för uppföljning av den så kallade Amsterdamdeklarationen och ett tillfälle att synliggöra det svenska arbetet inom uppkopplad och automatiserad körning på väg. Under mötet, som bestod av flera delar, rapporterades från de arbetsgrupper som arbetat sedan mötet i Frankfurt och sista handen lades vid de mötesslutsatser som antogs. Förutom EU:s transportministrar var europeiska och internationella branschorganisationer inbjudna till högnivåmötet.

En förberedande hearing inför högnivåmötet ägde rum i början av juni med fokus på interaktionen mellan människa och maskin, men också på industrins förutsättningar att utveckla nya tillämpningsområden.

Utredning föreslår regelförenklingar

En förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället, är en säker utveckling av automatiserade transporter. I början av mars överlämnade regeringens särskilde utredare Jonas Bjelfvenstam slutbetänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16). Utredningen föreslår ett antal regelförändringar, som behövs för att börja använda och utveckla automatiserade fordon på väg de närmaste åren. Utredningen ger också förslag på åtgärder som behöver göras på längre sikt. Regelförändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Slutbetänkandet har varit på remiss fram till den 1 september 2018.

Remiss av SOU 2018:16 Vägen till självkörande fordon

Under mötet visades en kort film med några exempel på uppkopplade och automatiserade fordon i Sverige.

Fakta: Amsterdamdeklarationen

Amsterdamdeklarationen antogs under det nederländska ordförandeskapet inom EU i Amsterdam våren 2016 med mål om att arbeta tillsammans för ett mer koordinerat arbete inom EU avseende uppkopplade och automatiserade fordon.
Målet ska åstadkommas genom nära samarbete mellan medlemsstaterna, EU-kommissionen och industrin i syfte att främja utvecklingen inom uppkopplad och automatisk körning av vägfordon.

Uppföljande möten har genomförts i Amsterdam, Frankfurt och det tredje sker nu i Göteborg den 18–19 juni.