Ändrade regler om miljözoner anmälda till EU-kommissionen

Regeringen har anmält ett förslag om ändrade regler om miljözoner till EU-kommissionen. Avsikten är att fatta beslut om ändrade regler när EU-kommissionens behandling är klar.

Förslaget innebär bland annat att dagens bestämmelser om miljözoner i trafikförordningen kompletteras med två nya miljözoner. Inom respektive miljözon får endast fordon som uppfyller vissa angivna miljökrav föras. Det är kommunerna själva som avgör om och var miljözoner ska införas. För att en kommun ska kunna införa områden med miljözoner gäller dock att det är ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område.

Kopplat till bestämmelserna om miljözoner finns regler om undantag för vissa fordon som används för vissa angivna tjänster och ändamål. I förslaget finns också ett bemyndigande till kommunerna att medge undantag i det enskilda fallet från bestämmelserna.

Generella undantag

I förordningsförslaget finns ett generellt undantag för exempelvis fordon som används:

  • I yrkesutövning av en polisman, eller annan anställd tjänsteman vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.
  • För transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.
  • Av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.
  • Vid räddningstjänst.
  • I samband med färdtjänst.

Ytterligare undantag

För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning anser regeringen att det i detta avseende krävs ytterligare undantag. Fordon som anskaffats eller anpassats med bilstöd samt fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade kommer därför också att ingå i de generella undantagen. Mot den bakgrunden kommer regeringen att ta fram beredningsunderlag med den inriktningen.

Fakta

Luftföroreningar orsakar såväl cancer som lung-, hjärt- och kärlsjukdomar och för tidiga dödsfall. Inte minst barns hälsa påverkas negativt. Den absolut dominerande källan till höga halter kvävedioxid i stadsmiljö är biltrafiken. Problemen med lokala luftföroreningar orsakade av vägtrafiken är störst i storstadsområden och i vissa städer. Ofta kan det vara en enskild gata som är drabbad. Att man kan tackla problemen utifrån lokala förutsättningar är viktigt. Regeringen ger med de nya bestämmelserna om miljözoner kommuner ett kraftfullt verktyg för att komma tillrätta med luftföroreningar.