Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Cybersäkerhet och e-integritet på ministerrådets telekommöte

Publicerad

När digitaliseringsminister Peter Eriksson träffar sina kollegor i telekområdet 8 juni står cybersäkerhet, e-integritet och den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation på agendan. Ministrarna kommer även att diskutera hur EU kan förenkla och använda offentlig information bättre för att stärka EU:s datadrivna ekonomi.

Peter Eriksson och Andrus Ansip
Digitaliseringsminister Peter Eriksson deltar i telekområdets junimöte i Luxemburg. Här i samtal med Andrus Ansip, EU-kommissionär med ansvar för den digitala marknaden, vid ett tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd

Integritet och elektronisk kommunikation

Ministrarna kommer att ha en riktlinjedebatt om ett förslag till ny förordning om respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter i elektronisk kommunikation.

Syftet med förslaget är att garantera en starkare integritet i elektronisk kommunikation och samtidigt öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Cybersäkerhet

Telekomministrarna kommer sannolikt att komma överens om rådets position om ett förslag till cybersäkerhetsförordning inför förhandlingar med Europaparlamentet.

Syftet med förslaget är att ge ett nytt och permanent mandat för nät- och informationssäkerhetsbyrån Enisa samt att skapa ett ramverk för frivillig cybersäkerhetscertifiering inom EU.

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

På mötet kommer ministrarna också att debattera förslaget till direktiv om att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn på ett bättre sätt.

Syftet med förslaget är att stärka EU:s datadrivna ekonomi, säkerställa rättvis konkurrens och främja gränsöverskridande innovation som bygger på data.

Regeringen håller med EU-kommissionen om att den europeiska dataekonomin har ett stort värde och vill bidra till att ytterligare öka förutsättningarna för en starkare datamarknad. Samtidigt finns det vissa delar i förslaget som kräver ytterligare analys, till exempel frågor kring kostnadseffektivitet och flexibilitet, anser regeringen.

Kodexen för elektronisk kommunikation

Ordförandeskapet kommer att informera ministrarna om läget i förhandlingarna med Europaparlamentet om den europeiska kodexen för elektronisk kommunikation samt om organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, Berec.

Dessutom kommer ordförandeskapet att informera om förslaget till förordning om fritt flöde av icke-personuppgifter inom EU.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 - 17 december 2020 var han minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var han bostads- och digitaliseringsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om telekområdets möte 8 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.