Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Näringsdepartementet

Cykelstrategin – följs upp och vidareutvecklas

Publicerad

För drygt ett år sedan tog regeringen beslut om en Nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. Den första i sitt slag och har som övergripande syfte att främja en ökad och säker cykling. Cykling är en fråga som involverar många olika aktörer på flera nivåer varför strategin är en plattform för ett fortsatt gemensamt arbete. Den ska både följas upp och vidareutvecklas.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth sittandes på cykel som skjutsar kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick
Uppsala kommun arrangerade aktiviteter med bäring på cykling. Här tar infrastrukturminister Tomas Eneroth tillfället i akt att provköra en anpassad lastcykel som används inom ramen för projektet ”Cykling utan ålder” i Uppsala kommun. Med på bilden är också Marlene Burwick (s) Kommunstyrelsens ordförande. Foto: Regeringskansliet

I anslutning till strategin togs beslut om ett antal regeringsuppdrag för ökad och säker cykling. Samtliga uppdrag har nu redovisats och ett nästa steg är att se över slutsatser och rekommendationer från de olika cykeluppdragen. Många av uppdragen berör varandra och det gemensamma arbetet behöver diskuteras med berörda aktörer.

Sveriges bästa cykelstad

I mitten av juni bjöd infrastrukturminister Tomas Eneroth in till uppföljningsmöte efter att cykelstrategin beslutats. Mötet hölls i Uppsala kommun som nyligen blivit vald till "Sveriges bästa cykelstad" av Cykelfrämjandet. Syftet med mötet var dels att presentera resultat som framkommit ur regeringsuppdragen samt dels även ha en gemensam framåtsyftande dialog om det fortsatta arbetet. Kommuner, föreningar, branschorganisationer samt myndigheter som bjöds in i processen i framtagandet av strategin deltog på mötet. Uppföljningsmötet är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet med att främja en ökad och säker cykling.

Under mötet redovisades resultat, slutsatser och rekommendationer och förutom de uppdrag som redovisades presenterade både kommuner och regioner det arbete som redan görs för att främja cykling. Uppdragen berör allt från lärande exempel, turism, forskning och mätmetoder till cykelkurser och beteendepåverkande åtgärder. Cykelfrågorna handlar inte enbart om infrastruktur, hållbara transporter och klimat utan även om folkhälsa, integration och utbildning.

Inom ramen för fyra tematiska områden diskuterades en rad frågor med engagerade deltagare. Tematiska områdena var: Hur får vi fler barn och unga att cykla? Stadsplanering och infrastrukturutformning för ökad och säker cykling. Uppföljning och cykelmätningar – hur, vem och varför? Samt varför ska vi öka cyklandet, hur får vi en mer säker cykling samt viktiga grupper av cyklister?

Insatser viktiga för cykelstrategin

Förordningen om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar har trätt i kraft den 1 februari 2018.
Det nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI har fått utökat anslag fram till 2021.

Regeringens arbete Nystart för Nollvisionen - ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten omfattas oskyddade trafikanter.
I den nationella infrastrukturplanen för 2018–2029 ingår kollektivtrafik och infrastruktur för cykel genom att totalt 12 miljarder kronor avsätts till stadsmiljöavtalen. Planen innehåller också en särskild pott för trimningsåtgärder för ökad och säker cykling längs det nationella stamvägnätet om 1,5 miljarder kronor. Därutöver tillkommer åtgärder för cykel vid byggande av väg samt satsningar på cykel i länsplanerna. Trafikverket ska även utreda om, och i så fall hur, markåtkomst utgör ett hinder för tillkomsten av cykelvägar eller i genomförandet av regionala cykelplaner samt vid behov lämna förslag till regeländringar.

Regeringen har under sommaren 2018 fattat sex beslut i syfte att underlätta för cyklister genom att anpassa trafikregler:

  • Cyklister från 15 år och förare av moped klass II kan färdas på körbanan även om det finns en cykelbana om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen
  • En vägmarkering för så kallad cykelbox införs.
  • Markeringen för ett övergångsställe får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.
  • En cykelpassage ska anges med vägmarkering för cykelpassage.
  • Gående på en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt använda vänster sida i färdriktningen.
  • Det förtydligas att lokaliseringsmärken för vägvisning även innefattar märken för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Det först nämnda förslaget trädde i kraft den 1 augusti medan de övriga fem regeländringarna träder i kraft den 15 oktober 2018.

Regeringen vill göra det enklare för att fler ska upptäcka det positiva med att cykla och vidtar därför åtgärder som underlättar för cyklister.

Regeringen kommer att fortsätta främja och underlätta för cyklister genom att på sikt inrätta så kallade cykelgator. På en sådan gata kommer till exempel bilar att få anpassa sin hastighet till cykeltrafik och även ha väjningsplikt mot cyklar som färdas där.