Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Artikel från Näringsdepartementet

En strategi som kan möta framtidens moderna godstransportsystem

Publicerad

Regeringen har presenterat en nationell godstransportstrategi för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – den första i sitt slag. Strategin tar sikte på framtidens moderna godstransportsystem, där godstransporterna är effektiva och smarta, nyttjar järnvägens fulla potential och använder en större del av sjöfartens kapacitet. Regeringen vill med godstransportstrategin tydliggöra och möjliggöra samling kring riktningar för hur godstransportsystemet bör utvecklas.

Foto: Pampus flygfoto, Norrköping

Den nationella godsstrategin syftar till att skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter, och har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Den ger en sammanfattande bild av n uläget och tydliggör den övergripande inriktningen för gods- och logistikområdet. Inriktningen och tillhörande insatser ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart.

Godstransporterna sker med samtliga trafikslag, det vill säga spårburen trafik, vägtrafik, sjöfart (inkl. inlandssjöfart) och luftfart, i hela landet, liksom gränsöverskridande till andra länder. Godstransporter har stor betydelse för att hela Sverige ska fungera, även vid påfrestningar. Detta gör att godstransportfrågor har stor betydelse för flera politiska mål, däribland de transportpolitiska målen, näringspolitiska mål samt Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål.

Strategin är avsedd att vara en plattform för fortsatt samverkan inom godstransportområdet. De insatser som pekas ut i strategin föreslås av regeringen, men framgången i hela strategins genomförande är beroende av ett fortsatt ansvarstagande hos alla berörda aktörer och att dialog, kunskapsutbyte och samverkan kan fortsätta.

Godstransportstrategin tar sikte på framtidens godstransporter

Transportsystemet befinner sig mitt i ett skifte. Innovativa forskare och företag utvecklar och förändrar transporterna i hög takt. Framtidens godstransporter är fossilfria och automatiserade och godslogistiken hanteras till största del digitalt. För att möta de utmaningar som framtidens godstransporter står inför bedömer regeringen att alla trafikslag måste utvecklas, i ett samlat transportsystem. Genom att prioritera investeringar i viktig transportinfrastruktur, utveckla regelverk och styrmedel, samt satsa på kunskap kan förutsättningarna för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter kraftigt förbättras. De insatser som redovisas i strategin och det fortsatta arbetet ska fokusera på att åstadkomma konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter, omställning till fossilfria transporter samt innovation, kompetens och kunskap.

Inriktning för det fortsatta arbetet

Nationellt godstransportråd

Ett nationellt godstransportråd inrättas med uppgift att bidra till arbetet för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter och genomförandet av godstransportstrategin. Inrättandet av rådet skapar en kontinuitet i arbetet för att utveckla godstransporterna och möjliggör ett löpande utbyte av erfarenheter och synpunkter mellan regeringen och företrädare för näringsliv, intresseorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, statliga myndigheter, kommuner och landsting med flera.

Konkurrenskraftiga och hållbara godstransporter

Väl fungerande godstransporter är en förutsättning för ett livskraftigt Sverige och för att svenska företag ska kunna exportera sina varor. Sund konkurrens, ordning och reda och schysta villkor är viktigt. Hela den globala ekonomin måste ställa om för att möta klimatutmaningen. Att vara konkurrenskraftig under de kommande decennierna innebär att vara konkurrenskraftig i den omställningen. Med konkurrenskraftiga hållbara godstransporter ges industrin, som är en stor transportköpare, möjlighet att växa. Det bidrar i sin tur till att skapa förutsättningar för fler jobb och en starkare ekonomi i hela landet.

Omställning till fossilfria godstransporter

Klimatet är en av regeringens högst prioriterade frågor. Regeringen har beslutat om en klimatstrategi, i vilken minskade utsläpp från transporter utgör en viktig del. För godstransporterna inriktas arbetet på att öka transporteffektiviteten, bland annat genom samordning och samhällsplanering, men också på att genomföra övergången till förnybara drivmedel och utveckla energieffektivare fordon. Innovationer som utgör delar av lösningen på klimatfrågan ska också implementeras i transportsystemet och därigenom också visas upp i den permanenta världsutställning som det svenska transportsystemet ska vara.

Innovation, kompetens och kunskap

För att stärka Sveriges konkurrenskraft krävs förmåga att skapa och producera innovativa lösningar, tekniker samt att utveckla befintliga och nya företag. Sverige ska vara en permanent världsutställning för innovationer på transportområdet. Därför ska fortsatta satsningar göras på forskning och innovation inom svenska styrkeområden. Det ska vara möjligt för innovationer att efter test och utvärdering snabbt gå från pilot till verklighet och bli en del av den permanenta världsutställningen och av godstransportsystemet.

Uppföljning och utvärdering

Godstransportstrategin behöver följas upp och utvärderas för att successivt kunna utvecklas. Regeringen kommer därför att ge Trafikanalys uppdraget att löpande följa upp strategin och utvärdera arbetet.

Fakta

Ett väl fungerande transportsystem, där trafikslagen samverkar, skapar förutsättningar för effektiva godstransporter. Goda förutsättningar för godstransporter skapar goda förutsättningar för näringslivet i Sverige och påverkar det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft – och därmed jobb och tillväxt.

Godstransportstrategin ska bidra till att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och främja en överflyttning från väg till järnväg och sjöfart samt vara en plattform för fortsatt samverkan inom godstransportområdet.