Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

EU:s jordbrukspolitik efter 2020 och fiskefrågor på ministermöte

EU-ländernas jordbruksministrar träffades 18 juni för att gå igenom förslaget till gemensam jordbrukspolitik efter 2020. Förslag i flera fiskefrågor diskuterades också.

Sven-Erik Bucht
Utformningen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021-2027 är den övergripande frågan i EU:s ministerråd för jordbruks- och fiskefrågor just nu. När EU-ländernas jordbruksministrar träffades 18 juni hade de en första diskussion sedan förslaget presenterades 1 juni. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige. Foto: EU-representationen

Den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Ministrarna höll en första diskussion av förslaget till gemensam jordbrukspolitik efter 2020 sedan det presenterades av EU-kommissionen 1 juni.

I förslaget föreslås bland annat att medlemsländerna ska få större ansvar och att politiken ska bli mer resultatorienterad.
Diskussionen kretsade framför allt kring miljö- och klimatåtgärder, förenkling, budget och principerna för fördelning av direktstöd.

- Det är positivt att EU-kommissionen har en tydlig ambition att förenkla och sätta upp tydliga mål. Men mycket arbete återstår, det viktiga är att bönderna faktiskt kommer uppleva förenklingarna när lagstiftningen väl kommer på plats, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med mötet.

Ministerrådet kommer att återkomma till förslagets olika delar vid kommande möten.

Europeiska havs- och fiskerifonden

EU-kommissionen presenterade förslaget till ny förordning för den europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, för perioden 2021 – 2027. Det övergripande syftet är att stödja den gemensamma fiskeripolitiken och EU: s integrerade havspolitik.

Presentationen följdes av en diskussion som bland annat fokuserade på flexibilitet, förenkling och minskad administrativ börda. 

Förordningen om fiskerikontroll

Ministrarna fick en genomgång av EU-kommissionen om ett förslag till revision av EU:s förordning om fiskerikontroll. Centralt i förslaget är att anpassa kontrollreglerna till den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Presentationen följdes av en diskussion som uppmärksammade bland annat förenkling och vikten av effektiv kontroll.

Fisket i EU 2019

EU-kommissionen presenterade arbetssätt och principer inför att förslagen om tillåtna fångstmängder och kvoter för 2019 presenteras i höst. Genomgången görs varje år som en förberedelse inför de ofta omfattande förhandlingarna om kvoter. 

Information till rådet i många frågor

Ministrarna informerades om utvecklingen på marknaden för viktiga jordbruksprodukter.

Nederländerna informerade om ny rådgivning från Internationella havsforskningsrådet som på Nederländernas begäran jämfört olika trålmetoders effekter på miljö och ekosystem.

Slovenien uppmärksammade ett behov av samarbete om skydd av bin och vilda pollinatörer.

Cypern informerade om öns vattenbrist och påverkan på jordbruket samt efterfrågade stöd.

Ungern informerade om utvecklingen av BIOEAST-samarbetet som bland annat syftar till att få fram en gemensam strategi för forskning och innovation inom bioekonomi för ett antal medlemsländer i Central- och Östeuropa.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige på mötet i EU:s ministerråd för jordbruk och fiske 18 juni. Mötet ägde rum i Luxemburg

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Mer om mötet i Agrifish-rådet 18 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.