Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Förslag till riksdagen om biståndsbedömt trygghetsboende

Publicerad

I propositionen tydliggör regeringen kommunernas möjligheter att inrätta en särskild boendeform för äldre: biståndsbedömt trygghetsboende. Detta genom att en ny bestämmelse inför i socialtjänstlagen.

Foto: Folio

Boendet ska underlätta för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Den föreslagna ändringen syftar till att göra det tydligt att kommunerna har möjlighet att inrätta särskilda boenden som är anpassade och utformade för äldre kvinnor och män som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet.

– Skillnaden mellan ett vanligt äldreboende och biståndsbedömt trygghetsboende är att i det senare får den äldre möjlighet att komma till ett boende som exempelvis erbjuder gemensamma måltider, umgänge och kulturella aktiviteter, säger äldreminister Lena Hallengren.

Större möjligheter till gemensamma måltider och umgänge

Ett ytterligare syfte med förslaget är att bryta den isolering som många av de äldre som bor kvar hemma lider av. Skillnaden mellan ordinärt boende och biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till ett boende som till exempel kan erbjuda gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge. Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig biståndsprövning. Socialtjänstförordningens bestämmelse om krav på tillgång till personal dygnet runt utifrån den enskildes aktuella behov bör inte gälla för biståndsbedömt trygghetsboende.

Om den äldres behov efter en tid blir mer omfattande bör han eller hon motiveras till att flytta till en boendeform som bättre svarar mot de aktuella behoven. Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer ska inte omfatta biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunerna ska däremot få erbjuda hemsjukvård. Landstinget ska få överlåta sin skyldighet att erbjuda hemsjukvård i dessa boenden till en kommun om landstinget och kommunen kommer överens om det.

Vidare föreslås att det ska krävas tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få bedriva yrkesmässig verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 2 april 2019.