Hela landet ska växa

Publicerad

  • En person sitter med en dator på tåget och tittar ut genom fönstret.

    Regeringen har ökat infrastruktursatsningarna med drygt 100 miljarder kronor till totalt 622,5 miljarder kronor för åren 2018–2029 jämfört med föregående plan. Investeringarna i den nya nationella planen bidrar till att inkludera fler människor i vidgade bostads- och arbetsmarknader och ger förutsättningar för ökat bostadsbyggande.

    Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

  • Två byggarbetare står uppe på byggnadsställningar.

    Regeringen har gjort den största bostadspolitiska satsningen på 20 år med runt sex miljarder kronor per år på ett investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror, bonus till kommuner som tilldelar mark, upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammen, ett investeringsstöd för byggande av äldreboenden och ett stöd för marksanering. I artikeln presenteras fler exempel på insatser under mandatperioden.

    Foto: Folio Bildbyrå/Maskot

En förutsättning för Sveriges välfärd är växande och innovativa företag, bostäder och fungerande infrastruktur i hela landet. Regeringen har bland annat infört ett växa-stöd på uppemot 63 000 kronor för ett år för enmansföretagare som anställer sin första medarbetare. Dessutom har regeringen infört lättnader i beskattning av vissa personaloptioner för att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelkompetens. Regeringen har också samlat exportfrämjande myndigheter och organisationer i regionala exportcentra runtom i Sverige för att få fler företag att växa internationellt.

Regeringen har även inrättat ett innovationsråd och fem strategiska samverkansprogram, för att i samverkan med offentliga aktörer, näringsliv och akademi, identifiera nya, innovativa lösningar som stärker konkurrenskraften, bidrar till en hållbar utveckling och skapar fler jobb. Vidare har regeringen gjort flera insatser för ett hållbart digitaliserat Sverige.

Några av regeringens insatser under mandatperioden

Stärkt regional utveckling

En ny, sammanhållen landsbygdspolitik har tagits fram med förslag om förbättrat företagsklimat och stärkta möjligheter till utbildning och kompetensförsörjning i hela landet. Sammanlagt har 21 myndigheter helt eller delvis omlokaliserats och en ny serviceorganisation ska skapas i Statens servicecenter. Det väntas omfördela över 2 000 nya arbetstillfällen från Stockholm till övriga delar av landet och förbättra den statliga servicen. Regeringen har också målsättningen att hela Sverige ska vara uppkopplat till 2025.

Om regeringens arbete för ökad statlig närvaro i hela landet

Kursomläggning av landsbygden

Med landsbygdspropositionen tar regeringen nästa steg i kursomläggningen av landsbygdspolitiken. Propositionen innehåller mål och inriktning för politiken som den 7 juni 2018 antogs av riksdagen. Utöver tidigare mångmiljardsatsningar på landsbygden satsar regeringen totalt 1,5 miljarder 2019–20 och därefter 400 miljoner årligen på att förverkliga merparten av landsbygdskommitténs förslag. Tidigare satsningar som berör landsbygden är exempelvis ökat underhåll av väg i landsbygd, satsning på gröna jobb, ökad statlig närvaro i hela landet, utökad och permanentad satsning på kommersiell service i glesbygd och miljardsatsning på bredbandsutbyggnad och garanterad hastighet på bredband i hela landet.

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Pressmeddelande: Regeringens nya bredbandsstrategi - ett helt uppkopplat Sverige

Regeringens livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

En långsiktig strategi för ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Visionen för programmet är att "Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

Ett nationellt skogsprogram för Sverige

Smart industri

Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion. Totalt 82 åtgärder genomförs genom de två handlingsplaner som beslutats av regeringen.

Smart industri

Samverkansprogrammet: Uppkopplad industri och nya material

Fler bostäder och bättre infrastruktur

Regeringen har gjort den största bostadspolitiska satsningen på 20 år med runt sex miljarder kronor per år på ett investeringsstöd för hyresrätter med rimliga hyror, bonus till kommuner som tilldelar mark, upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammen, ett investeringsstöd för byggande av äldreboenden och ett stöd för marksanering. Förra året beviljades stöd för att bygga 10 000 hyresrätter och studentbostäder med rimliga hyror.

Regeringen genomför också ett 22-punktsprogram för fler bostäder. Det handlar bland annat om kortare ledtider, sänkta kostnader, mer byggklar mark samt fler hyresrätter. Även satsningen på infrastrukturen är historiskt stor, och resurserna till järnvägsunderhåll har ökat med 20 procent.

Pressmeddelande: Regeringen tillför förnyad kraft i rekordbyggandet genom investeringsstöd

Pressmeddelande: Regeringen ger 18 miljarder i byggbonus till 199 kommuner för över 73 000 byggstarter

Stödet på totalt 275 miljoner kronor under 2018 – 2020 hjälper aktörer som vill bygga klimatsmart och samtidigt testa, introducera, förbättra och anpassa ny teknik innan en marknadsintroduktion av produkter eller tjänster görs.

Pressmeddelande: Regeringen beslutar om stöd till innovativt byggande

Största järnvägssatsningen i modern tid

Väl fungerande transporter i hela landet är viktiga för människors möjligheter att ta sig till jobb och skola och för effektiva transporter av industrins varor. Den nya nationella planen är en viktig del av detta samhällsbygge. Planen ska bidra till Sveriges omställning till världens första fossilfria välfärdsland, ett ökat bostadsbyggande, förbättrade förutsättningar för näringslivet, ökad sysselsättning, digitalisering samt ett inkluderande samhälle.

Regeringen har ökat infrastruktursatsningarna med drygt 100 miljarder kronor till totalt 622,5 miljarder kronor för åren 2018–2029 jämfört med föregående plan. Investeringarna i den nya nationella planen bidrar till att inkludera fler människor i vidgade bostads- och arbetsmarknader och ger förutsättningar för ökat bostadsbyggande.

Nationell infrastrukturplan

Fler och växande företag

Växa-stöd

Fler företag, inklusive aktiebolag, får slopad arbetsgivaravgift under första året när de anställer sin första medarbetare.

Pressmeddelande: Regeringen gör det lättare att anställa första medarbetaren

Skattelättnader för vissa personaloptioner

Unga, snabbväxande företag stöttas genom skattelättnader för vissa personaloptioner som gör det lättare att attrahera och behålla kompetens.

Pressmeddelande: Pressträff om regeringens förslag om skattelättnad för personaloptioner

Tryggare företagande

För att fler ska våga starta företag stärks tryggheten för företagare i uppbyggnadsskedet. Nu kan företagare, oavsett bolagsform, få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som motsvarar lönen för liknande arbete under tre år.

Förenkla för företagen

Förenkling genom digitalisering

Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Genom digitalisering hålls uppgiftslämnande till ett minimum, service från det offentliga utvecklas och det blir lätt att göra rätt. Digitala tjänster för att starta och driva företag inom restaurang- och besöksnäringen utvecklas genom överenskommelse med SKL. Digital invigning av årsredovisningar har gjorts möjlig. Tillväxtverket har fått i uppdrag att arbeta för kortare handläggningstider hos myndigheter.

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Uppdrag att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer

Kortare betaltider för underleverantörer

Små företag drabbas hårt av långa betaltider. På uppdrag av regeringen har näringslivets parter utvecklat en frivillig kod om 30 dagars betaltider för små svenska företag. Regeringen har föreslagit en lag om rapporteringsskyldighet av betaltider för de större företagen. Två år efter införandet av koden kommer resultatet av den att utvärderas.

Socialt företagande och social innovation

Regeringen vill skapa bra förutsättningar för sociala företag och social innovation att växa och verka i nära samarbete med offentlig sektor.

Socialt företagande

Omstrukturering av det statliga riskkapitalet: Saminvest

För att fler företag ska få tillgång till riskvilligt kapital har ett nationellt statligt riskkapitalbolag, Saminvest, bildats. Bolaget investerar tillsammans med privat kapital genom så kallad fond-i-fond-metodik och kommer fullt kapitaliserat att omfatta fem miljarder kronor.

Regionala exportcenter

Regeringen har inrättat exportcenter på flera håll i landet enligt principen "en dörr in" för företag som vill ta klivet ut på exportmarknaden.

Pressmeddelande: Regeringen inrättar exportcenter

Innovationspartnerskap

Sverige har undertecknat gemensamma innovationspartnerskap med Indien, Tyskland och Frankrike för ett djupare samarbete med respektive land.

Pressmeddelande: Sverige och Indien fördjupar samarbetet inom innovation

Pressmeddelande: Sverige och Tyskland i unikt innovationspartnerskap

Debattartikel: Frankrike och Sverige ska samarbeta om grön innovation

Smarta städer och ett hållbart digitaliserat Sverige

Det ökade bostadsbyggandet innebär stora möjligheter att ställa om till ett klimatsmart, attraktivt samhälle med människan i centrum. För att klara de stora samhällsutmaningarna är digitaliseringen en nyckelfråga. Den övergripande riktningen pekas ut i Digitaliseringsstrategin med fem delmål där över 150 initiativ tagits.

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi

I den smarta staden skapas innovationer. Digitalisering och miljö- och klimatteknik ger möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer

För att det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige genomförs under 2015-2018 Digitalt först – regeringens program för digital förnyelse av offentlig sektor.

Digitalisering av offentlig sektor

En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö

Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de maritima näringarna och har lagt fast följande vision för det fortsatta arbetet: Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Syftet är att bättre ta till vara de maritima näringarnas potential att bidra till regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Maritim strategi