Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Momsregler och bankunionen på Ekofin 22 juni

Publicerad

Enklare momsregler och bankunionens fullbordande är två viktiga frågor som EU-ländernas ekonomi- och finansministrar behandlar när de träffas 22 juni inom ramen för Ekofin-rådet. En andra chans, det vill säga förslag som ska underlätta för företag med finansiella problem står också på dagordningen.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige när EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas 22 juni. Bland annat momsfrågor och bankunionen står på dagordningen. Magdalena Andersson deltar i samband med detta också i ett möte med Eurogruppen som hålls 21 juni. Foto: EU-representationen

Enklare momsregler för handel över gränser

Rådet förväntas fatta beslut om inriktning på förslaget om justeringar för mervärdesskatt vid handel mellan företag över gränser, så kallade enkla lösningar. Dessa syftar till att motverka bedrägerier och att förenkla och harmonisera mervärdesskattereglerna vid varuhandel inom EU.

Bankunionens tredje och sista steg

Rådet kommer att få en lägesrapport om arbetet med en gemensam insättningsgarantiförsäkring. Arbetet pågår i en särskild arbetsgrupp och har hittills enbart behandlat tekniska frågor i väntan på politiska diskussioner.

Förslaget är det sista steget för att färdigställa bankunionen och syftar till att etablera en gemensam försäkringslösning för de nationella insättningsgarantier som finns i de medlemsstater som är med i bankunionen.

Regeringen anser att den rapport ordförandeskap har tagit fram ger en rättvis beskrivning av läget i de tekniska diskussioner som pågår.

Bättre regler för insolvens och omstrukturering

EU-kommissionen kommer att informera om arbetet med ett förslag till direktiv om omstrukturering av företag och åtgärder för insolvens, det vill säga en andra chans.

Förslaget ska underlätta för företag och entreprenörer att lösa finansiella problem och innebär harmonisering inom EU av regler för företagsrekonstruktion och skuldavskrivning. Förslaget ska också effektivisera så kallade insolvensförfaranden.

Nationella reformprogram för 2018

Ministrarna förväntas godkänna planeringsterminens ekonomiska landspecifika rekommendationer.
Regeringen är positiv till rekommendationerna men understryker också att det är upp till varje medlemsland att avgöra hur de ska förhålla sig till dem.

Genomförande av stabilitets– och tillväxtpakten

Rådet förväntas fatta beslut om stabilitets- och tillväxtpakten i både korrigerande och förebyggande syfte. Det gäller dels budgetavvikelser i Rumänien och Ungern, dels att Frankrike har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med sitt alltför stora underskott.

Regeringen anser att det är viktigt att medlemsstaterna följer stabilitets- och tillväxtpakten för att säkerställa de offentliga finansernas utveckling. Regeringen står därför bakom förslag till beslut.

Rapport om kriterierna för euron

Rådet kommer att ha en diskussion om de så kallade konvergensrapporterna. De tas fram minst vartannat år av EU-kommissionen och Europeiska centralbanken för att bedöma om de länder som inte infört euron uppfyller de så kallade konvergenskriterierna för att gå över till den gemensamma valutan.

Enligt bedömningarna uppfyller Sverige kraven på sunda offentliga finanser, långsiktig räntenivå och prisstabilitet men inte kravet på växelkursstabilitet. Den svenska centralbankslagstiftningen bedöms inte heller överensstämma med EU-rätten.

Regeringen delar EU-kommissionens och centralbankens bedömningar.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på Ekofin-mötet 22 juni. Mötet äger rum i Luxemburg.

Finansministern deltar i samband med Ekofin-rådets möte också i Eurogruppen 21 juni. Eurogruppen träffas då i ett så kallat inklusivt format där både de länder som har euron som valuta, och de som står utanför valutasamarbetet, deltar. Då diskuteras EMU:s framtid.

 

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofin 22 juni

Mer om mötet i Ekofinrådet 22 juni

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.