Innehållet publicerades under perioden

-

Planeringsterminen och stabilitets- och tillväxtpakten på Ekofin

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffades 22 juni fattade de beslut om de landspecifika rekommendationerna och om stabilitets- och tillväxtpakten. Ministrarna fick också information om arbetet med bankunionen och förslag som ska underlätta för företag med finansiella problem.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på Ekofin-rådets möte 22 juni. Hon deltog i samband med detta också i Eurogruppens möte i så kallat inklusivt format där även de länder deltar som inte använder euron som valuta. Foto: EU-representationen

Genomförande av stabilitets– och tillväxtpakten

Ministrarna fattade beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten i både korrigerande och förebyggande syfte. Det gällde dels budgetavvikelser i Rumänien och Ungern, dels att Frankrike har vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med sitt alltför stora underskott och därför stryks från den lista av medlemsländer som inte lever upp till paktens krav.

Bankunionens tredje och sista steg

Rådet fick en lägesrapport om arbetet med en gemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen. Arbetet pågår i en särskild arbetsgrupp och har hittills enbart behandlat tekniska frågor i väntan på politiskt mandat att inleda faktiska förhandlingar.

Förslaget är det sista steget för att färdigställa bankunionen och syftar till att etablera en gemensam försäkringslösning för de nationella insättningsgarantier som finns i de medlemsstater som är med i bankunionen.

Bättre regler för insolvens och omstrukturering

Ordförande informerade ministrarna om arbetet med ett förslag till direktiv om omstrukturering av företag och åtgärder för effektivare insolvensförfaranden. Förhandlingarna sker under rådet för rätts- och inrikes frågor. Eftersom förslaget bland annat siktar på att främja kapitalmarknadsfinansiering för företag och hindra uppbyggnaden av dåliga lån i den europeiska banksektorn har det bäring på både kapitalmarknadsunionen och bankunionen

Förslaget ska underlätta för företag och entreprenörer att lösa finansiella problem i ett tidigt skede istället för att hamna i konkurs. Förslaget innebär en minimiharmonisering inom EU av regler för företagsrekonstruktion och skuldavskrivning. Förslaget syftar också till att effektivisera vissa typer av konkursförfaranden som ännu skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

Momsfrågor

Ekofinrådet nådde en överenskommelse till ett förslag som förblev olöst på rådets förra möte 25 maj om förbättring av det administrativa samarbetet för att motverka mervärdesskattebedrägerier. Syftet är att skattemyndigheterna i medlemsländerna ska få bättre verktyg för att förhindra bedrägerier vid handel mellan företag över gränser.

Däremot nådde rådet ingen överenskommelse om så kallade enkla lösningar för gränsöverskridande handel inom området för mervärdesskatt som avser harmonisera reglerna vid varuhandel inom EU.

Nationella reformprogram för 2018

Ministrarna godkände planeringsterminens ekonomiska landspecifika rekommendationer.

Rapport om kriterierna för euron

Rådet hade en diskussion om de så kallade konvergensrapporterna. De tas fram vartannat år av EU-kommissionen och Europeiska centralbanken för att bedöma om de länder som inte infört euron uppfyller de så kallade konvergenskriterierna för att gå över till den gemensamma valutan.

Enligt bedömningarna uppfyller Sverige kraven på sunda offentliga finanser, långsiktig räntenivå och prisstabilitet men inte kravet på växelkursstabilitet. Den svenska centralbankslagstiftningen bedöms inte heller överensstämma med EU-rätten.

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på Ekofin-mötet 22 juni. Mötet ägde rum i Luxemburg.

Finansministern deltog i samband med Ekofin-rådets möte också i Eurogruppen 21 juni. Eurogruppen träffades då i ett så kallat inklusivt format där både de länder som har euron som valuta, och de som står utanför valutasamarbetet, deltog. På mötet förbereddes eurotoppmötet den 29 juni.

I samband med Ekofin-rådets möte hölls även det sedvanliga årsmötet i EIB:s guvernörsstyrelse.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofinrådet 22 juni

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.