Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Reformen av EU:s asylsystem i ministerrådet

Publicerad

När EU-ländernas justitie-, migrations- och inrikesministrar träffades i rådet för rättsliga och inrikes frågor 4–5 juni diskuterade de bland annat arbetet med EU:s asylsystem och de gemensamma reglerna för viseringar till Schengenområdet. De behandlade också migration, elektronisk bevisning och regler för skuldsanering och rekonstruktion av företag.

Heléne Fritzon intervjuas av media efter mötet
– En majoritet av medlemsstaterna vill se ett gemensamt, välfungerande asylsystem i EU, men det finns också ett hårdnackat motstånd, sa migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon efter mötet med EU-ländernas justitie-, migrations- och inrikesministrar i Luxemburg. Foto: EU-representationen

EU:s gemensamma asylsystem

Inom EU pågår en reform av det gemensamma europeiska asylsystemet. Europaparlamentet och ministerrådet ser nu över de sju rättsakter som reglerar hanteringen av asylansökningar inom EU samt regler om vidarebosättning.

På mötet informerade ordförandeskapet ministrarna om hur arbetet med de olika förslagen fortskrider. Ministrarna diskuterade också läget i förhandlingarna och den fortsatta processen i mer informella former, vid sidan av mötet.

Regeringen vill se ett ökat gemensamt ansvarstagande för asylsökande i EU.

– En majoritet av medlemsstaterna vill se ett gemensamt, välfungerande asylsystem i EU, men det finns också ett hårdnackat motstånd, sa migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon efter mötet.

Resultatet av diskussionerna kommer att utgöra en viktig del i det fortsatta arbetet inför Europeiska rådets möte i slutet av juni.

Ändringar i EU:s viseringskodex

Ministrarna diskuterade ett förslag om att ändra i EU:s viseringskodex som fastställer gemensamma regler för viseringar till Schengenområdet. De flesta medlemsländerna stödde förslaget om att det ska finnas en koppling mellan viseringspolitik och återtagande och att EU ska kunna använda insatser mot de länder som inte samarbetar på återtagandeområdet.

Arbetet med att ändra i viseringskodexen kommer nu att fortsätta på teknisk nivå med målet att så snart som möjligt få till stånd ett förhandlingsmandat inför förhandlingarna med Europaparlamentet.

Migration

På mötet diskuterade ministrarna migration och utvecklingen längs de tre Medelhavsrutterna. De gjorde en bedömning av arbetet med att genomföra de åtgärder som man beslutat om för att hantera migrationssituation. Ministrarna diskuterade också hur arbetet kan stärkas på olika områden, bland annat genom stöd till EU-byråer, fortsatt genomförande av Turkiets och EU:s gemensamma uttalande, medel till EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika samt stöd till länderna på västra Balkan.

EU:s kamp mot organiserad brottslighet

Ministrarna utvärderade också effekterna av EU:s första policycykel mot organiserad och grov internationell brottslighet som genomfördes under perioden 2014–2017. De höll också en riktlinjedebatt om möjliga förbättringsområden mot bakgrund av att den nya fyraårscykeln nu har startat.

Skuldsanering och rekonstruktion av företag

På rådsmötet antog ministrarna en allmän inriktning om delar av förslaget till direktiv om skuldsanering och rekonstruktion av företag. Överenskommelsen handlar om de delar som rör skuldavskrivning, effektivare förfaranden och statistik.

Bättre tillgång till elektroniska bevis

Ministrarna diskuterade också EU-kommissionens förslag om e-bevisning. De bekräftade vikten av att brottsbekämpande myndigheter inom EU effektivt och snabbt kan få tillgång till elektroniska uppgifter som kan användas som bevisning.

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon representerade Sverige på mötet i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Mer om mötet i RIF-rådet 4-5 juni

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.