Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Regeringen föreslår enklare regler för familjer med barn

Publicerad

I propositionen som lämnas till riksdagen föreslår regeringen enklare regler för familjer med barn inom föräldraförsäkringen, barnbidraget och bostadsbidraget.

Foto: Serny Pernebjer Folio

– Samhällets stöd ska vara flexibelt och anpassas efter att föräldrars och barns situationer kan se olika ut. Föräldrar till sjuka barn eller barn som har en funktionsnedsättning kan ha svårt att få ihop vardagen och kan ha ett stort stödbehov. Det är viktigt att underlätta situationen för de här föräldrarna, säger socialminister Annika Strandhäll.

Förslag inom föräldrapenningen och barnbidraget

Den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning och ledighet från arbetet för att följa med till mödravården. Regeringen föreslår också att en förälder får rätt till föräldrapenning för att delta vid barnets inskolning även om föräldern inte har barnet i sin vård. Det kan innebära att föräldrarna får rätt till föräldrapenning vid inskolning till bland annat förskola då de inte hela tiden behöver vara med, men ska finnas tillgängliga.

För föräldrar som saknar en flexibel arbetssituation ger förslaget bättre möjligheter att delta med ersättning för förlorad arbetsinkomst när barnet skolas in.

Regeringen föreslår att anmälningskravet vid tillfällig föräldrapenning slopas. Enligt förslaget ska tillfällig föräldrapenning kunna lämnas till flera föräldrar för samma barn och tid när föräldrarna avstår från förvärvsarbete i samband med att de deltar i en kurs med syfte att lära sig vårda barnet. Förslaget gäller föräldrar som har ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning.

Vidare lämnas det flera förslag om förenklingar inom barnbidraget. Då huvudregeln idag är att barnbidrag delas mellan föräldrarna behöver det inte längre finnas något krav på anmälan när barn slutar att bo växelvis hos föräldrarna. I propositionen föreslås att det kravet tas bort. Även krav om anmälan för flerbarnstillägg föreslås slopas i flera olika situationer, bland annat när studiebidrag grundar rätt till flerbarnstillägg.

Tidigare avstämning av bostadsbidraget

En av de stora utmaningarna i bostadsbidraget är att preliminärt uppskatta hur mycket en person kommer att få i inkomst under ett visst år. Ungefär en tredjedel fick för högt bostadsbidrag och ungefär 14 procent för lågt enligt inkomstavstämningen för år 2016 som avser bidragsåret 2014.

För bostadsbidraget föreslår regeringen nu en tidigareläggning av avstämningen av den bidragsgrundande inkomsten. En förkortad tid mellan den preliminära utbetalningen av bostadsbidraget och den slutliga avstämningen bör öka sannolikheten för att antalet som blir skuldsatta på grund av återbetalningskrav för bostadsbidraget blir färre. Vidare innebär det att den som har rätt till ett högre bidrag får tilläggsutbetalningen närmare i tid.

I propositionen föreslås även att Försäkringskassan ska få medges direktåtkomst till vissa månadsinkomstuppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas, om uppgifterna behövs i ett ärende om en bidragsskyldig förälders betalningsskyldighet för underhållsstöd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.